[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KALASIN3 MIS 1.10
 
 


  

ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ  

ข้อมูลจากโปรแกรม p-obec ณ วันที่ 12 ก.ย.54
No. รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน/สังกัด ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง
1 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.4 1
2 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายประสาน จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.4 6
3 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายภาสกร ภูแต้มนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.3 114(ร)
4 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.3 2
5 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสุนทรา หันชัยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.3 11
6 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.3 12
7 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายเทอดไทย กิตติชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.3 3
8 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายอภิเชษฐ์ พาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.3 14
9 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายนิรัตน์ โสภาคะยัง ศึกษานิเทศก์ คศ.2 28
10 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายนิยม ใจศิริ ศึกษานิเทศก์ คศ.2 23
11 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสายันต์ วิชัยโย ศึกษานิเทศก์ คศ.2 17
12 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายภูนัย ภูถาวร ศึกษานิเทศก์ คศ.2 29
13 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ คศ.2 31
14 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสนั่น นนทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คศ.4 18
15 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 16
16 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสวาส บุญอาสา ศึกษานิเทศก์ คศ.2 30
17 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายเสกสรรค์ มีสารพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 35
18 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางนวลอนงค์ สุวรรณเรือง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 21
19 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายเจษฎา คะโยธา ศึกษานิเทศก์ คศ.3 27
20 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายไชยสิทธิ์ อุดรพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ คศ.2 32
21 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายภูวนาท บัณฑิโต ศึกษานิเทศก์ คศ.3 19
22 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายวัชระ วารีขันธ์ ศึกษานิเทศก์ คศ.4 24
23 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางศศิกานต์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ คศ.3 37
24 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ คศ.3 33
25 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ คศ.2 36
26 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายธีรวัฒน์ ทองสาร ศึกษานิเทศก์ คศ.3 25
27 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 26
28 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายอุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 34
29 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ฐตานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน อ 20
30 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางพรชนก หล่มเหลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน อ 17
31 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายปรีชา โคกลือชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส อ 15
32 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางธนพร อาจสุรินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน อ 18
33 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางเฉลิมพร มหาแสน เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน อ 22
34 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.ลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน อ 23
35 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางไพรจิตร ประเสริฐกุล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน อ 50
36 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางวชิราพร มูลเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน อ 41
37 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางอาทิตยา นาถาดทอง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน อ 40
38 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางดวงมาลา ภูมิรัง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ อ 6
39 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสมยศ วิเชียรนิตย์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ อ 2
40 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.แอนนา ปัทมารัง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ อ 5
41 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางกชพร นวลสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ อ 1
42 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.จีระวรรณ บุตรศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ อ 4
43 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสุเมธ ปาละวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ อ 12
44 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อ 48
45 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายศาสตรา ดอนโอฬาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อ 49
46 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อ 45
47 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางนัยนา รัตนแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อ 46
48 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อ 44
49 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายอัมพร อรรถวิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ อ 42
50 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อ 35
51 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสุรินทร์ หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อ 26
52 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายอำนวย พงษ์อินทร์วงค์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 32
53 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 จ.อ.ไวกูล มะลิรส นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อ 28
54 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายเทอดศักดิ์ ปรีดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อ 24
55 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางพีระญา กตารัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อ 27
56 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางนันทพร ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อ 29
57 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางอรุณรัตน์ อิ่มรัง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อ 33
58 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อ 30
59 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.รัตชะนก สุราฤิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ อ 36
60 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายโกสีย์ แสบงบาล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ อ 34
61 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสุปัน สุรันนา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ อ 39
62 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางปราณี ระคาน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ อ 75
63 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.ลำใย ลาโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ อ 16
64 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายอดิศักดิ์ ทวยลี นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ อ 14
65 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางมยุรี ดลเพ็ญ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ อ 74
66 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายธีระ จันทร์คง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ อ 73
67 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายประหยัด วรพล นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ อ 21
68 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางกรวรรณ คำภิรมย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อ 62
69 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.เบ็ญจา อุ่นประเดิม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อ 56
70 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางกมลพรรณ สถิตย์นาค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อ 60
71 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อ 58
72 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางราตรี เอราวัน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อ 55
73 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางราตรี พูลรัตน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อ 66
74 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.ดวงเนตร สันวิลาศ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ อ 59
75 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อ 67
76 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสัจจา ฝ่ายคำตา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ อ 53
77 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อ 68
78 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสมัย ชารมาลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ อ 65
79 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นางวิไลวรรณ ศรีทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อ 57
80 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายนำพงษ์ ไกยเดช นิติกร ชำนาญการพิเศษ อ 37
81 46030000 สพท. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายสฤษฏ์ศักดิ์ พัฒนโพธิ์ นิติกร ปฏิบัติการ อ 38
82 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นายปกาศิต ศรีสมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6445
83 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นายธเนศ สาระขันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.1 6446
84 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางสุวคนธ์ วิภักดิ์ ครู คศ.3 6476
85 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางประพร โชติพงษ์ ครู คศ.3 6472
86 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางขนิษฐา โนนคำ ครู คศ.3 7769
87 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางนนทิชา รูปสูง ครู คศ.1 4294
88 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ น.ส.ปวริศา แสนพวง ครู คศ.2 7924
89 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางศิริลักษณ์ โคตรพัฒน์ ครู คศ.2 6461
90 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางนันทิดา เยาวเรศ ครู คศ.3 6481
91 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางอรวรรณ อาษาจิตร ครู คศ.3 6471
92 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางสุนทรา พรหมพันธ์ใจ ครู คศ.2 6455
93 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นายชูฤทธิ์ วิภักดิ์ ครู คศ.3 6418
94 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางจิรายุ สุวรรณเรือง ครู คศ.3 6480
95 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นายพงษ์พัฒน์ เขจรเจิม ครู คศ.2 7923
96 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ น.ส.ติยาภรณ์ ศรีทาหาญ ครู คศ.2 6447
97 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นายสวัสดิ์ ชื่นวัฒนา ครู คศ.2 6460
98 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นายทวี ขาวผ่อง ครู คศ.3 6477
99 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นายเนตร หาชื่น ครู คศ.2 6452
100 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางดลนภา วรพันธุ์ ครู คศ.2 6448
101 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นางสุภิญญา คำตา ครู คศ.3 7770
102 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ น.ส.อุไรรัตน์ โชติสุวรรณ ครู คศ.2 6450
103 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ น.ส.สุทธิยา ไปวันเสาร์ ครูผู้ช่วย คผช. 4451
104 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ น.ส.พจมาลย์ ศรีพลอย ครูผู้ช่วย คผช. 2671
105 46030002 บ้านโนนเที่ยง นายทองสุข เทพารส ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6482
106 46030002 บ้านโนนเที่ยง นายลิขิต เกื้ออนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 7090
107 46030002 บ้านโนนเที่ยง นายทวีพงศ์ สุวรรณรงค์ ครู คศ.3 6489
108 46030002 บ้านโนนเที่ยง นายประจักษ์ ฉลาดเอื้อ ครู คศ.3 6494
109 46030002 บ้านโนนเที่ยง นางยุภาพรรณ เกื้ออนันท์ ครู คศ.2 6493
110 46030002 บ้านโนนเที่ยง นายวิมุติ โพธิอำพล ครู คศ.3 6491
111 46030002 บ้านโนนเที่ยง นายสุรชัย จันทรศร ครู คศ.3 6487
112 46030002 บ้านโนนเที่ยง นายแหลมทอง ไชยศิริ ครู คศ.3 6498
113 46030002 บ้านโนนเที่ยง นางกุหลาบ เจริญชัย ครู คศ.2 6485
114 46030002 บ้านโนนเที่ยง นายสุภรณ์ โยธาฤทธิ์ ครู คศ.2 7892
115 46030002 บ้านโนนเที่ยง นางถนอมจิต ปัญญามี ครู คศ.3 7772
116 46030002 บ้านโนนเที่ยง นางหอมหวล แดงบุญเรือง ครู คศ.3 6496
117 46030002 บ้านโนนเที่ยง นายชูชาติ สำราญรักษ์ ครู คศ.3 6483
118 46030002 บ้านโนนเที่ยง นางดวงใจ รัตนสมบัติ ครู คศ.3 6484
119 46030002 บ้านโนนเที่ยง นางศิริวรรณ มหาโคตร ครู คศ.2 6611
120 46030002 บ้านโนนเที่ยง น.ส.ทัศนีย์ อนันตภูมิ ครูผู้ช่วย คผช. 6753
121 46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ นายภิรมย์ เยาวเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6500
122 46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ นางเอมอร สร้อยสีหา ครู คศ.3 6424
123 46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ นางอรวรรณ์ มีดอก ครู คศ.3 7180
124 46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ นายสมบูรณ์ สร้อยสีหา ครู คศ.3 6504
125 46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ นางจันทร์เพ็ญ สำราญรักษ์ ครู คศ.3 6503
126 46030004 สามัคคีวิทยาคม นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 6506
127 46030004 สามัคคีวิทยาคม นายเสถียร นาทองบ่อ ครู คศ.3 6513
128 46030004 สามัคคีวิทยาคม นายทวีศักดิ์ ศรีตระการ ครู คศ.2 6507
129 46030004 สามัคคีวิทยาคม นางปราณี พุทธารัตน์ ครู คศ.3 6509
130 46030004 สามัคคีวิทยาคม นายยุทธ ฮมภิรมย์ ครู คศ.3 6512
131 46030004 สามัคคีวิทยาคม นางสุภาภรณ์ สหัสนา ครู คศ.3 6511
132 46030004 สามัคคีวิทยาคม นางนิรมล น้อยสารบรรณ ครู คศ.3 6508
133 46030005 เย็นสยามวิทยา นายนิคม แก้วพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6384
134 46030005 เย็นสยามวิทยา นายทรงวุฒิ กุลชาติ ครู คศ.2 133188
135 46030005 เย็นสยามวิทยา นางมนเทียร เพิ่มขึ้น ครู คศ.2 6597
136 46030005 เย็นสยามวิทยา นายวุฒิพงศ์ ศรีลำพัง ครูผู้ช่วย คผช. 1851
137 46030005 เย็นสยามวิทยา นางปิยะฉัตร กว้างสวาสดิ์ ครูผู้ช่วย คผช. 4370
138 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายอนันต์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6514
139 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายรณกฤต กุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.1 6516
140 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายเชิดศักศ์ แสงสว่าง ครู คศ.3 6535
141 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางสมบุญ หล่อศิวาวชิรสุข ครู คศ.3 6553
142 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางพินพร ถิตย์บุญครอง ครู คศ.3 6523
143 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายวินัย เอกตาแสง ครู คศ.2 6539
144 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายยุทธศิลป์ วรวะไล ครู คศ.2 6525
145 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายเทอดศักดิ์ นิลนวล ครู คศ.3 6534
146 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ น.ส.นิตยา คำพรมมา ครู คศ.2 6564
147 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางสมยง วรวะไล ครู คศ.3 6519
148 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางราตรี เอกตาแสง ครู คศ.3 6522
149 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางพิมลรัตน์ ม่วงกล่ำ ครู คศ.2 7775
150 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายชุมพล วรวะไล ครู คศ.2 6546
151 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางอรวรรณ รุ่งเรือง ครู คศ.3 6533
152 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางหอมจันทร์ ตาสาโรจน์ ครู คศ.3 7696
153 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางลลิดา ทองไทย ครู คศ.3 6518
154 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางสุทธิรักษ์ มัยยะ ครู คศ.3 6537
155 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ น.ส.เดือน กุตระแสง ครู คศ.1 387(ส)
156 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายสมาน เสนาบุญ ครู คศ.2 6548
157 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายนิพนธ์ คงสมมาศ ครู คศ.3 6524
158 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางพรเพ็ญ สารรัตน์ ครู คศ.2 6520
159 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางสุนทรี แสงสว่าง ครู คศ.3 6544
160 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางอุไรวรรณ นิลนวล ครู คศ.3 6536
161 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นายแสงเดือน โครตภูเขียว ครู คศ.3 6540
162 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางวนิดา คงสมมาศ ครู คศ.3 6549
163 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางดวงใจ เวียงอินทร์ ครู คศ.2 6528
164 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ น.ส.รุจิกร อัฐนาค ครู คศ.1 6529
165 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางรำไพ ระวิชัย ครู คศ.3 6541
166 46030008 หนองหญ้าปล้อง นางวัลภา จำปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6420
167 46030008 หนองหญ้าปล้อง นายมารุต โคตรรพัฒน์ ครู คศ.3 6429
168 46030008 หนองหญ้าปล้อง นางพจนีย์ อัฐนาค ครู คศ.3 7043
169 46030008 หนองหญ้าปล้อง นางสุมาลี ศิริกุล ครู คศ.3 6442
170 46030008 หนองหญ้าปล้อง นายวีระศักดิ์ เขจรรักษ์ ครู คศ.2 5816
171 46030008 หนองหญ้าปล้อง นางทองสมุทร โคตรพัฒน์ ครู คศ.3 6423
172 46030008 หนองหญ้าปล้อง นายธนโชติ โคตรลาคำ ครู คศ.3 6431
173 46030008 หนองหญ้าปล้อง นางมนันยา นาเสริฐ ครู คศ.2 6427
174 46030008 หนองหญ้าปล้อง นายถาวร เศรษฐรักษา ครู คศ.3 6425
175 46030008 หนองหญ้าปล้อง นายสมศักดิ์ คงชู ครู คศ.3 6421
176 46030008 หนองหญ้าปล้อง นายสุพจน์ นามล้ำ ครูผู้ช่วย คผช. 4891
177 46030008 หนองหญ้าปล้อง น.ส.อรอุมา บุญเรือง ครูผู้ช่วย คผช. 6422
178 46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์ นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 6555
179 46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์ นายไพรัช ตาสาโรจน์ ครู คศ.3 6364
180 46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์ นายประจวบ ยลพล ครู คศ.3 6560
181 46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์ นายพิชิต ภูมีสวย ครู คศ.3 6559
182 46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์ นางจินดารัตน์ ยลพล ครู คศ.3 6557
183 46030010 หนองโพนสูง นายบุญโฮม ชัยช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6434
184 46030010 หนองโพนสูง นายคงกรานต์ วงศ์อินตา ครู คศ.2 6443
185 46030010 หนองโพนสูง นางวงพระจันทร์ ถิตย์อำไพ ครู คศ.3 6433
186 46030010 หนองโพนสูง นายอิทธิพล ประมวลปรีชา ครู คศ.3 6438
187 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายสิทธิพร ไกยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6355
188 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายสุชาติ เทียมทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 6357
189 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายกฤษฎา สหัสทัศน์ ครู คศ.1 5477
190 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายประกอบ เขจรศาสตร์ ครู คศ.3 6373
191 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายวุฒิชาติ ปัชณาชัย ครู คศ.1 6370
192 46030011 สงเปลือยวิทยายน นางสุพรรณี ไกยเดช ครู คศ.3 6385
193 46030011 สงเปลือยวิทยายน นางวราพร ไชยทองศรี ครู คศ.1 6360
194 46030011 สงเปลือยวิทยายน นางปรีดาภรณ์ รัตนบุตรา ครู คศ.3 6368
195 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายภัสดา อุ่นบุญเรือง ครู คศ.3 1439
196 46030011 สงเปลือยวิทยายน นางนิชนันท์ สมพิทักษ์ ครู คศ.2 7044
197 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายจรัญ นาคสุวรรณ ครู คศ.2 5392
198 46030011 สงเปลือยวิทยายน นางมยุรี เขจรสัตย์ ครู คศ.3 7327
199 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายวิลาศ พานิชย์ดี ครู คศ.3 6382
200 46030011 สงเปลือยวิทยายน นางจงกล อามาตย์ ครู คศ.3 6381
201 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายสุนิต บุญชัยยง ครู คศ.3 6745
202 46030011 สงเปลือยวิทยายน นางกุลนันทน์ แสงนิกุล ครู คศ.1 6390
203 46030011 สงเปลือยวิทยายน นายสุพามิตร ภูแฝก ครู คศ.2 7572
204 46030011 สงเปลือยวิทยายน น.ส.อาริยา กรรณิการ์ ครู คศ.2 6379
205 46030011 สงเปลือยวิทยายน นางศรีสุดา ยะสะกะ ครู คศ.2 6473
206 46030011 สงเปลือยวิทยายน นางชนัดดา แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย คผช. 6600
207 46030012 หัวงัววิทยาคม นายฉกาจ ฝางแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 3202
208 46030012 หัวงัววิทยาคม นายสรรค์ ดิษเจริญ ครู คศ.3 6400
209 46030012 หัวงัววิทยาคม นายนิยม โพธะศรี ครู คศ.3 6393
210 46030012 หัวงัววิทยาคม นางประยูร สายสมบูรณ์ ครู คศ.3 6595
211 46030012 หัวงัววิทยาคม น.ส.ปราณี นาชัยโชติ ครู คศ.2 7364
212 46030012 หัวงัววิทยาคม นายณรงค์ ศุกรนันทน์ ครู คศ.3 7363
213 46030012 หัวงัววิทยาคม นายบุญล้ำ บุ่งนาม ครู คศ.2 6305
214 46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร นายแฉล้ม ศรีกุตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6404
215 46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร นายสำรวย เฉลิมชาติ ครู คศ.2 6405
216 46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร นางวิจิตรา รวดเจริญ ครู คศ.3 6408
217 46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร นางมลฤดี นามชมภู ครู คศ.2 6406
218 46030014 ดงสวางวรวิทย์ นายยงยุทธ สายสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6414
219 46030014 ดงสวางวรวิทย์ นางสังวาล มองเพ็ชร ครู คศ.3 6415
220 46030014 ดงสวางวรวิทย์ นายทรงเดช อาษาภา ครู คศ.2 6395
221 46030014 ดงสวางวรวิทย์ นายวิชัย มองเพ็ชร ครู คศ.3 6416
222 46030015 หนองบัวใน นายประหยัด พานิชย์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6617
223 46030015 หนองบัวใน นายประพันธ์ แสงนาโก ครู คศ.3 7904
224 46030015 หนองบัวใน นายสมัย ศิริปะกะ ครู คศ.3 7170
225 46030015 หนองบัวใน นายอรุณ พลเยี่ยม ครู คศ.2 6584
226 46030015 หนองบัวใน นายไพรศร แสงเพชร ครู คศ.2 7569
227 46030015 หนองบัวใน น.ส.วิมลรัตน์ ก้องเวหา ครู คศ.3 6621
228 46030015 หนองบัวใน นางนภาพร ยิ้มแย้ม ครู คศ.3 963
229 46030015 หนองบัวใน นางเยาวลักษณ์ อัฐนาค ครู คศ.1 7169
230 46030015 หนองบัวใน นายสุวิทย์ วิเศษนันท์ ครู คศ.3 6623
231 46030015 หนองบัวใน นายอดิศักดิ์ ปวงสุข ครู คศ.3 7101
232 46030015 หนองบัวใน นายภูริวัฒน์ ยิ้มแย้ม ครู คศ.3 191
233 46030015 หนองบัวใน นางพงษ์ศรี แสงนาโก ครู คศ.2 7903
234 46030015 หนองบัวใน นายทรัพย์มงคล สมทิพย์ ครู คศ.3 7168
235 46030015 หนองบัวใน นางไพวรรณ สมทิพย์ ครู คศ.3 6628
236 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา นายสมยศ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6598
237 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา นายสมพงษ์ เหล่าเพิ่มพูน ครู คศ.2 6440
238 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา นายกมลศิลป์ ถิ่นมีผล ครู คศ.2 7362
239 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา นายวารี เขจรศาสตร์ ครู คศ.2 6363
240 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา นายไชยยา อุดทามุล ครู คศ.3 6601
241 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา น.ส.ศรีธาตุ เพียรภูเขา ครู คศ.1 7939
242 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา นายอนุศักดิ์ จิตทวี ครู คศ.3 7928
243 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา นายนเรศ อินทวงศ์ ครู คศ.3 7776
244 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา นางอารีย์ ตาลอำไพ ครู คศ.3 6603
245 46030017 หนองบัวนอก นายนิคม จันทร์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 6605
246 46030017 หนองบัวนอก นายศราวุฒิ มาตผุด ครู คศ.2 6609
247 46030017 หนองบัวนอก นางสถาพร ดีหมื่นไวย ครู คศ.3 6613
248 46030017 หนองบัวนอก นายวัฒนา ดีหมื่นไวย ครู คศ.3 6610
249 46030018 หนองบัวกลาง นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6630
250 46030018 หนองบัวกลาง นายวิหาญ สุทธิโส ครู คศ.3 6633
251 46030018 หนองบัวกลาง นางสีสุพรรณ วิเศษนันท์ ครู คศ.3 2001
252 46030018 หนองบัวกลาง นายประสพ นาเมืองรักษ์ ครู คศ.3 7698
253 46030018 หนองบัวกลาง นายนพรัตน์ โชติจำลอง ครู คศ.3 7181
254 46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง นางทองมี พลชำนิ ครู คศ.3 6640
255 46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง นางวรัตยา พานิชย์ดี ครู คศ.2 6175
256 46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง นายสุวิทย์ พลชำนิ ครู คศ.3 6641
257 46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง นางวิมลมาศ อุ่นบุญเรือง ครู คศ.3 6639
258 46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง นางลมุลเพชร จันทะพล ครู คศ.3 7866
259 46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง นางวันวิสาข์ ดลสอาด ครู คศ.3 6637
260 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นายดำรง ฤทธิ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6561
261 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นางราตรี เสริฐเลิศ ครู คศ.3 6569
262 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นางลาวัลย์ อุทโท ครู คศ.3 7172
263 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นางลินดา ตาลอำไพ ครู คศ.3 6563
264 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นายวิระพล โนนคำ ครู คศ.3 7173
265 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นางอุชนีย์ นันทบุรมย์ ครู คศ.3 6568
266 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นายทวีศักดิ์ เสริฐเลิศ ครู คศ.3 6567
267 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นางกลมใบ ศรีสมชัย ครู คศ.3 6570
268 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นางสมประสงค์ ทรงคะรักษ์ ครู คศ.2 6576
269 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นายวิทยา คำตา ครู คศ.3 6575
270 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นายประทวน มาตสะอาด ครู คศ.3 7367
271 46030021 สังคมพัฒนา นายประมวล ดลสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6578
272 46030021 สังคมพัฒนา นายไพบูลย์ กันยาสนธิ์ ครู คศ.2 6580
273 46030021 สังคมพัฒนา นางเอราวรรณ สีหลิ่ง ครู คศ.2 6591
274 46030021 สังคมพัฒนา นางสมพร พิมจันนา ครู คศ.3 6582
275 46030021 สังคมพัฒนา นายสมใจ จุทาผาด ครู คศ.2 7166
276 46030021 สังคมพัฒนา นางยุพา อุดมมาก ครู คศ.3 6586
277 46030021 สังคมพัฒนา นายทองหล่อ รัตนบุตรา ครู คศ.3 6590
278 46030021 สังคมพัฒนา นายสมศักดิ์ นันจักร์ ครู คศ.2 6587
279 46030021 สังคมพัฒนา นางเวณิกา มาตสะอาด ครู คศ.2 6593
280 46030021 สังคมพัฒนา นางพิจิตรา ดอกดู่ ครูผู้ช่วย คศ.1 5786
281 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นายบรรลุ นนทะมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2390
282 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางวิบูลย์ศิลป์ ดรละคร ครู คศ.3 2405
283 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา น.ส.แว่นใจ บุญอาษา ครู คศ.3 4417
284 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นายสงบ ชูราษี ครู คศ.3 2400
285 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางกัญญา โคตรพัฒน์ ครู คศ.3 2192
286 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางสังวาลย์ พลกล้า ครู คศ.2 7782
287 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางสุมาพร ตาลชัย ครู คศ.3 7860
288 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางปราณี สุระเสียง ครู คศ.3 2395
289 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นายบัวรัตน์ แสงนาโก ครู คศ.3 2328
290 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางมะลิวัลย์ พันพิพิธ ครู คศ.2 7855
291 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางรำไพ บุญอาษา ครู คศ.3 2398
292 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นายวิทยา มูละนันทน์ ครู คศ.2 2403
293 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางสุมัทนา วิไชยโย ครู คศ.3 6948
294 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางแพงศรี ภูเนตร ครู คศ.2 224
295 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นายสุผาด ภูเนตร ครู คศ.3 856
296 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นางนัยน์ปพร แสงนาโก ครู คศ.3 32269
297 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นายชาญทวี สกุลเดช ครู คศ.3 2404
298 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา นายเตรียม ไชยทองศรี ครู คศ.3 2406
299 46030023 บ้านหนองโง้ง นายประดิษฐ์ วรรณขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2410
300 46030023 บ้านหนองโง้ง นางวัฒนายุ คำศรีเมือง ครู คศ.3 2419
301 46030023 บ้านหนองโง้ง นายนพเก้า คันศิลป์ ครู คศ.3 2075
302 46030023 บ้านหนองโง้ง นางสมปอง พลซื่อ ครู คศ.3 2416
303 46030023 บ้านหนองโง้ง นายธีระพงษ์ คำศรีเมือง ครู คศ.3 2415
304 46030023 บ้านหนองโง้ง นายณัฐวัฒน์ เจียมตัว ครู คศ.2 7637
305 46030023 บ้านหนองโง้ง นางประครองจิตร ไตรยะขันธ์ ครู คศ.3 2418
306 46030023 บ้านหนองโง้ง นายดำรง มณีก้อน ครู คศ.3 7324
307 46030023 บ้านหนองโง้ง นายสวัสดิ์ไทย ประชายูร ครู คศ.3 6930
308 46030023 บ้านหนองโง้ง นายวิชา หาญกล้า ครู คศ.3 2412
309 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายบุญน้อม จำพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1989
310 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า ครู คศ.2 6687
311 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายสมจิตร แย้มไสย ครู คศ.3 2004
312 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางพิไลวรรณ อุทรักษ์ ครู คศ.3 1997
313 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายสุรจิต พันธุโพธิ์ ครู คศ.3 2025
314 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางพิสมัย คนหาญ ครู คศ.3 2019
315 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางช่อมะลิ กาฬหว้า ครู คศ.3 6369
316 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางทานะ วิเศษศรี ครู คศ.3 6936
317 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายธเนศ มโนขันธ์ ครู คศ.3 1999
318 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางนาถฤดี ศรีบุตตะ ครู คศ.3 7464
319 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายธัญญ์นิธิ หว้าธนาปัญญานันท์ ครู คศ.3 2024
320 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ น.ส.ชุมพร เนตรคุณ ครู คศ.3 2021
321 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายฉัตร ศรีกำพล ครู คศ.3 2011
322 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายสดศรี กาฬหว้า ครู คศ.3 2022
323 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางสมเพศ จ้องสาระ ครู คศ.3 2002
324 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายควรคิด กาฬหว้า ครู คศ.2 2181
325 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายบุญคุ้ม สกุลฮูฮา ครู คศ.3 4588
326 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายสว่าง วรรณสา ครู คศ.3 7525
327 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางศรีละคร อัฐนาค ครู คศ.3 2197
328 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางจันทรา สุระพร ครู คศ.3 2010
329 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางประกายเพชร อุทรังษ์ ครู คศ.3 1998
330 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางวาสนา พงษ์รัชตะ ครู คศ.3 7526
331 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางสุภาพ แย้มไสย ครู คศ.3 1993
332 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางบรรเทา วรรณสา ครู คศ.3 2026
333 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นายบุญมี อสุชีวะ ครู คศ.3 2016
334 46030025 บ้านวังมน นายสุไพ สุระเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2029
335 46030025 บ้านวังมน นางณัฎฐินี ฤทธิ์รุ่ง ครู คศ.3 2028
336 46030025 บ้านวังมน นางพรรณี ทะเสนฮด ครู คศ.2 2053
337 46030025 บ้านวังมน นางวราภรณ์ โคตรพัฒน์ ครู คศ.2 2031
338 46030025 บ้านวังมน นายวชิระ อุทรักษ์ ครู คศ.3 2354
339 46030025 บ้านวังมน นายวิทยา ศรีกำพล ครู คศ.2 1844
340 46030025 บ้านวังมน นายเรืองยศ บุตตะสุริย์ ครู คศ.3 2180
341 46030025 บ้านวังมน นางดวงจันทร์ ปลุกกระโทก ครู คศ.3 2032
342 46030026 บ้านขุมขี้ยาง นายเอนก เครือสา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2034
343 46030026 บ้านขุมขี้ยาง นายวีรเดช สุพร ครู คศ.3 2035
344 46030026 บ้านขุมขี้ยาง นายอร่าม แพงพุด ครู คศ.3 2040
345 46030026 บ้านขุมขี้ยาง นายบัญชา เมืองโคตร ครู คศ.3 2037
346 46030026 บ้านขุมขี้ยาง นางรัมณี ลีทอง ครู คศ.2 2014
347 46030026 บ้านขุมขี้ยาง นายปิยะรัตน์ ภูโชคชัย ครู คศ.2 7905
348 46030026 บ้านขุมขี้ยาง นายเฉลย สมสวย ครู คศ.3 2050
349 46030026 บ้านขุมขี้ยาง นายนิเวทย์ วังวงษ์ ครู คศ.3 2038
350 46030027 บ้านห้วยแดง นายนพพร พรมแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2041
351 46030027 บ้านห้วยแดง นายวิทยา ปัตลา ครู คศ.1 5793
352 46030027 บ้านห้วยแดง นางสวิงรักษ์ อุทรักษ์ ครู คศ.2 2752
353 46030027 บ้านห้วยแดง นายแดง กาฬหว้า ครู คศ.3 2247
354 46030027 บ้านห้วยแดง นายกงมา ปัตลา ครู คศ.3 2047
355 46030027 บ้านห้วยแดง นายสุดสาคร กาฬหว้า ครู คศ.3 2044
356 46030027 บ้านห้วยแดง นายทองมอญ โพธิ์ภู ครู คศ.3 2046
357 46030027 บ้านห้วยแดง นายมณีพร จิตจักร ครู คศ.2 7277
358 46030027 บ้านห้วยแดง นายสำเนียง หาญชัย ครู คศ.2 2048
359 46030028 บ้านโคกโก่ง นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2049
360 46030028 บ้านโคกโก่ง นางวาณี งาดี ครู คศ.1 2137
361 46030028 บ้านโคกโก่ง นางลำเพียร ไชยขันธ์ ครู คศ.2 2057
362 46030029 นาไคร้ประชาสรรพ์ นายเฉลิม แสนพวง ครู คศ.2 2496
363 46030029 นาไคร้ประชาสรรพ์ นายจุฬา ศรีบุตตะ ครู คศ.2 6938
364 46030029 นาไคร้ประชาสรรพ์ นางทวีชัย ศรีบุตระ ครู คศ.3 2056
365 46030030 กุดหว้าวิทยา ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ทะเสนฮด ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2142
366 46030030 กุดหว้าวิทยา นายอภิชัย กุลอำคา ครู คศ.3 2051
367 46030030 กุดหว้าวิทยา นายดิเรก เชื้อชาติ ครู คศ.3 7857
368 46030030 กุดหว้าวิทยา นางนฤมล เชื้อชาติ ครู คศ.3 7858
369 46030030 กุดหว้าวิทยา นางนิระดี ดิษฐเนตร ครู คศ.3 2177
370 46030030 กุดหว้าวิทยา นายนิรันดร์ ถิรศิลาเวทย์ ครู คศ.3 7278
371 46030030 กุดหว้าวิทยา นายชมเกียรติ อุทรักษ์ ครู คศ.2 7893
372 46030030 กุดหว้าวิทยา นางสังวร ปัตลา ครู คศ.3 2020
373 46030030 กุดหว้าวิทยา นายศรีสวรรค์นิพนธุ่ ศรีหาญ ครู คศ.2 2306
374 46030030 กุดหว้าวิทยา นางนันทา หาญกุล ครู คศ.3 1995
375 46030030 กุดหว้าวิทยา นางสมนึก ปัตลา ครู คศ.2 2165
376 46030030 กุดหว้าวิทยา นางภัชรากรณ์ พันธุโพธิ์ ครู คศ.2 4440
377 46030030 กุดหว้าวิทยา นางอัญชลี สุริโยชัย ครู คศ.2 2000
378 46030030 กุดหว้าวิทยา นางศรีพระจันทร์ กุลชนะรงค์ ครู คศ.3 2003
379 46030030 กุดหว้าวิทยา น.ส.จารุณี ไชยขันธุ์ ครู คศ.2 7816
380 46030030 กุดหว้าวิทยา นางนฤมล ถิรศิลาเวทย์ ครู คศ.2 6940
381 46030030 กุดหว้าวิทยา นางรัชนีภรณ์ พันธะไชย ครู คศ.3 2209
382 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นายอัคคเดช แสงสุริย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2104
383 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นางอรพิน ยันตะบุศย์ ครู คศ.3 2113
384 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นายยุติวิชญ์ วิเศษศิลป์ ครู คศ.2 2102
385 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นางบุญมา ศรีกำพล ครู คศ.2 7883
386 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นายชุมพล ยันตะบุศย์ ครู คศ.3 2110
387 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นางอรอุมา กุไรรัตน์ ครู คศ.2 918(พ)
388 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นางบุญชั้น ไกรสินธุ์ ครู คศ.3 2108
389 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นายคณาวุฒิ วิเศษศิลป์ ครู คศ.2 5484
390 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นายเฉลย ธรรมศิริ ครู คศ.3 2112
391 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นายถนอม ลือฉาย ครู คศ.2 2228
392 46030032 บ้านนาเหนือ นายรวยทรัพย์ พันธ์เสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2121
393 46030032 บ้านนาเหนือ นายชาญชัย ไชยขันธ์ ครู คศ.2 2128
394 46030032 บ้านนาเหนือ นางดารณี พันธ์เสถียร ครู คศ.2 2122
395 46030032 บ้านนาเหนือ นายประภาส พลไกรษร ครู คศ.2 6451
396 46030032 บ้านนาเหนือ นายประสาทศิลป์ สุสาระโพธิ์ ครู คศ.2 973
397 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายสุนทร นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2060
398 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางฤทัยวรรณ พิมพ์แสง ครู คศ.3 2099
399 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางสมประสงค์ โสระธิวา ครู คศ.3 2067
400 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายประสิทธิ์ อัฐปัน ครู คศ.3 2061
401 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายรัสมาน ศรีแพน ครู คศ.3 2077
402 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางรัศมี เกิดสุข ครู คศ.2 2082
403 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ว่าที่ร.ต.ปนิดา ผลรุ่ง ครู คศ.3 2068
404 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางเบญจมาศ นนท์จุมจัง ครู คศ.1 67797
405 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายเพชรราช แสงเจริญ ครู คศ.3 2063
406 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางสุวดี นนท์จุมจัง ครู คศ.3 2081
407 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายวานิชย์ สายทรัพย์ ครู คศ.2 2069
408 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางจีระทัศน์ คันสินธุ์ ครู คศ.3 2078
409 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางประเสริฐ คิดสร้าง ครู คศ.3 2064
410 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายสรรเสริญ โสระธวา ครู คศ.3 2079
411 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ น.ส.ธัญญา สัตย์รักษา ครู คศ.3 2070
412 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางวิลาวัลย์ ศัตรูพ่าย ครู คศ.3 2253
413 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายไพบูลย์ ป้อมศรี ครู คศ.3 2065
414 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายเทอดชัย นนท์จุมจัง ครู คศ.2 106109
415 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายสง่า คันสินธุ์ ครู คศ.3 2072
416 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นางนิตยา สายทรัพย์ ครู คศ.2 2080
417 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายสัมพันธ์ พิมพ์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2084
418 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายวิชิต อุ่นทะโคตร ครู คศ.3 2097
419 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นางนิลุบล วรรณสา ครู คศ.2 2726
420 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายยอน บอนบุตร ครู คศ.3 5974
421 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ครู คศ.2 1889
422 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายพิษณุ ศัตรูพ่าย ครู คศ.3 2090
423 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นางกรรณิการ์ สีหลุ่น ครู คศ.1 1814
424 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายไพฑูรย์ ศรีแนน ครู คศ.3 2096
425 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ น.ส.อณาวิล สุไชยชิต ครู คศ.1 2005
426 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายบังเอิญ สะอาดแพน ครู คศ.2 2098
427 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายเติมศักดิ์ ชิณโสม ครู คศ.3 6742
428 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายพราว สุไชยชิต ครู คศ.3 2088
429 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นางสังวาลย์ ซาเกิม ครู คศ.2 7837
430 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายสมศักดิ์ สงวนรัตน์ ครู คศ.3 2123
431 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายโกวิทย์ คิดสร้าง ครู คศ.3 2100
432 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายอภินันท์ วิชัยโย ครู คศ.2 3112
433 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายประยงค์ ผลรุ่ง ครู คศ.3 1883
434 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นางสิริกาญ สงวนรัตน์ ครู คศ.3 2127
435 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายสมบูรณ์ อรรคอุดม ครู คศ.3 2101
436 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายเลอศักดิ์ วรรณสา ครู คศ.2 2089
437 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายอดิศักดิ์ ตั้งวงษ์เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2421
438 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายรัฐพล วรพันธุ์ ครู คศ.3 2427
439 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายพิเชษฐ์ ชูราษี ครู คศ.3 2429
440 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นางวิราภรณ์ วิชัยโย ครู คศ.2 7890
441 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นางจิตรา วรพันธุ์ ครู คศ.3 2430
442 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายวารินทร์ ใจอ่อน ครู คศ.3 2433
443 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นางเพ็ญศรี ตาลสถิตย์ ครู คศ.3 7528
444 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นางจงจิต ตั้งวงษ์เจริญสุข ครู คศ.3 2435
445 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายสว่าง นันตะสูตร ครู คศ.2 2434
446 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นางธิดาวัณย์ โคตรคำ ครู คศ.2 2431
447 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายนุกูล เฉยฉิว ครู คศ.3 2424
448 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นางเขมิกา เอกพันธุ์ ครู คศ.3 7853
449 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายทองเดือน เมืองศรีมาตย์ ครู คศ.3 2436
450 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายอุทัย พานไสว ครู คศ.3 2425
451 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นางวารี แช่มชื่น ครู คศ.3 7088
452 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายบุญปลอด มุกดาใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2350
453 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายอาภรณ์ วรรโณมัย ครู คศ.3 120806
454 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์ ครู คศ.2 888
455 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายอัมพร ศรีโพนทอง ครู คศ.3 2439
456 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางบรรลุ วรพันธ์ ครู คศ.3 2353
457 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายสราวุธ เลิศล้ำ ครู คศ.3 2362
458 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางเกษี ศรีโพนทอง ครู คศ.3 2368
459 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางทองใบ ไทยแท้ ครู คศ.3 2417
460 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางวาริช วรพันธ์ ครู คศ.3 2370
461 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางธนบูรณ์ ศรีดารา ครู คศ.2 2399
462 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายดวงเนตร ไทยแท้ ครู คศ.3 2302
463 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายเสรี วรพันธุ์ ครู คศ.3 2246
464 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางไพฑูรย์ นนทะมาตย์ ครู คศ.3 2396
465 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางราตรี บุญอาษา ครู คศ.3 1898
466 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางบุญถิ่น สายนาโก ครู คศ.3 6666
467 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางวารี บุษบงค์ ครู คศ.3 2438
468 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายสมาน วรชิน ครู คศ.3 2408
469 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางฉวีวรรณ อันทนันต์ ครู คศ.3 6819
470 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางเสาวคนธ์ ปุณณขันธ์ ครู คศ.2 7773
471 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นางจริยาวดี วรชิน ครู คศ.3 2397
472 46030037 แจนแลนวิทยา นายแผลงฤทธิ์ แถลงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 2371
473 46030037 แจนแลนวิทยา นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา ครู คศ.2 4476
474 46030037 แจนแลนวิทยา นายสมพร แสงนาโก ครู คศ.3 7636
475 46030037 แจนแลนวิทยา นางเพ็ญแข วรพันธ์ ครู คศ.3 2373
476 46030037 แจนแลนวิทยา นางสุภวรรณ ศรีชะตา ครู คศ.3 2386
477 46030037 แจนแลนวิทยา นางปัถมา จิตจักร ครู คศ.3 2377
478 46030037 แจนแลนวิทยา นายเพชรบรม วรรโณมัย ครู คศ.2 2519
479 46030037 แจนแลนวิทยา นางสว่าง เลิศล้ำ ครู คศ.3 2385
480 46030037 แจนแลนวิทยา นายอภิชาติ เลิศล้ำ ครู คศ.3 2381
481 46030037 แจนแลนวิทยา นางมุกดา ศรีดารา ครู คศ.3 5423
482 46030037 แจนแลนวิทยา นายปิ่นทอง จิตจักร ครู คศ.2 2389
483 46030037 แจนแลนวิทยา น.ส.มะลิ แถลงศรี ครู คศ.2 115304
484 46030037 แจนแลนวิทยา นายเวท แสงนาโก ครู คศ.3 6878
485 46030038 นาโกวิทยาสูง นายสุรศักดิ์ หนองโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2449
486 46030038 นาโกวิทยาสูง นายชล รมย์รื่น ครู คศ.2 2487
487 46030038 นาโกวิทยาสูง นางบัวระพา ใจสู้ศึก ครู คศ.2 7821
488 46030038 นาโกวิทยาสูง นายสุรชัย ภูโชคชัย ครู คศ.2 2461
489 46030038 นาโกวิทยาสูง นางวาสนา จิตจักร ครู คศ.3 3424
490 46030038 นาโกวิทยาสูง นางอภิญญา ไชยสุข ครู คศ.3 6939
491 46030038 นาโกวิทยาสูง นางวิจิตรา เพิมขึ้น ครู คศ.2 7794
492 46030038 นาโกวิทยาสูง นายสุภาพ ไชยสุข ครู คศ.3 2463
493 46030038 นาโกวิทยาสูง นางรัชภรณ์ ไชยวงศ์คต ครู คศ.3 2524
494 46030038 นาโกวิทยาสูง นางจีนดา ธานี ครู คศ.2 1919
495 46030038 นาโกวิทยาสูง นางนันทวัน กุลชาติ ครู คศ.2 7462
496 46030038 นาโกวิทยาสูง นายมีชัย เถาว์ชาลี ครู คศ.3 2509
497 46030038 นาโกวิทยาสูง นางพานประสงค์ พุฒิมา ครู คศ.2 7862
498 46030038 นาโกวิทยาสูง นางพิพัฒน์ วรรณหอม ครู คศ.2 2459
499 46030038 นาโกวิทยาสูง นางพัชรพรรณ บุ่งอุทุม ครู คศ.3 6689
500 46030038 นาโกวิทยาสูง นางวีระพันธ์ นิลโสม ครู คศ.3 7286
501 46030038 นาโกวิทยาสูง นางวลาภรณ์ ฤาไกรศรี ครู คศ.2 7842
502 46030038 นาโกวิทยาสูง นางไพบูรณ์ แสงเพชร ครู คศ.3 2460
503 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นายวิทยา ไชยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2450
504 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นางรัศมี สกุลฮูฮา ครู คศ.3 2451
505 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุทัชชา เฉยฉิว ครู คศ.3 2309
506 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุวีนา รูไธสง ครู คศ.1 2470
507 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นางนวลไว ไชยสุข ครู คศ.3 2465
508 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นายสังคม แสงกล้า ครู คศ.3 4393
509 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นายทวีศักดิ์ กุลชาติ ครู คศ.3 2472
510 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นางมะลิวัลย์ คชโคตร ครู คศ.3 2013
511 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นายสุรชัย สายสมบูรณ์ ครู คศ.1 3954
512 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุทธิพร นวลบัตร ครู คศ.2 6942
513 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นางนารี พลกุล ครู คศ.3 2471
514 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี ครู คศ.2 2469
515 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นางรมยา สายัณเกณะ ครู คศ.3 2240
516 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นายนักประพันธ์ อุทโท ครู คศ.3 2473
517 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นายอุดร สุขรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2474
518 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางศิริพันธุ์ คำรัศมี ครู คศ.3 2477
519 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นายสังกาศ วรสาร ครู คศ.3 5721
520 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางเกษสุดา เถาว์ชาลี ครู คศ.2 6397
521 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางนาฏศิลป์ เจริญชาติ ครู คศ.2 7885
522 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางบุญจันทร์ กุลชาติ ครู คศ.3 2339
523 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นายชำนาญ เมืองนิล ครู คศ.3 7446
524 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นายวิริยะ กุลชาติ ครู คศ.3 2486
525 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางไพรวรรณ เถาว์ชาลี ครู คศ.2 7783
526 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางสุระพันธ์ สุขรี่ ครู คศ.3 2479
527 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางกุสุมา อู๊ดเจริญ ครู คศ.3 2475
528 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางมาลัย จิตจักร ครู คศ.2 2042
529 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นายชรินทร์ บุญครอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2229
530 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นางหัตถศิลป์ จงถวิล ครู คศ.3 2234
531 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นางรองรัตน์ ภูมิภักดิ์ ครู คศ.3 2233
532 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นางศรีสว่าง ดลกุล ครู คศ.3 2230
533 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นายสุพิศ โชติศรี ครู คศ.2 2237
534 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นางเกษร ศรีอรัญ ครู คศ.3 2231
535 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นางอรพิน ปัตบุศย์ ครู คศ.3 2238
536 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นายมานพ คชอาจ ครู คศ.2 2232
537 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นายบุญเวทย์ อุทรังษ์ ครู คศ.3 7284
538 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นางลำไพร พรไตร ครู คศ.2 2235
539 46030041 บ้านคำอีหงษ์ นายสะอาด พรไตร ครู คศ.3 2236
540 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายขุนทอง ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2239
541 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายสมศักดิ์ ไชยโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2241
542 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นางสุทิน ช่วยบุญ ครู คศ.3 7281
543 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายพรชัย เดชพรรณา ครู คศ.2 2245
544 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายเฉลียว โชติประเสริฐ ครู คศ.2 5583
545 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นางปันใจ แจ่มปรีชา ครู คศ.3 2256
546 46030042 บ้านคำป่าหว้าน น.ส.ชื่นจิตร โยธารินทร์ ครู คศ.3 7750
547 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นางรัศมี ทมานนท์ ครู คศ.3 2130
548 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นางสุภาพร จุทารัตน์ ครู คศ.2 6855
549 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายบุญเริ่ม แสนณรงค์ ครู คศ.3 2258
550 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นางสินใจ เลิศสงคราม ครู คศ.2 7891
551 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายบรรพต ช่วยบุญ ครู คศ.3 2244
552 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นางสมศรี คำเพิ่ม ครู คศ.3 2260
553 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นางสมพาน บุญอาสา ครู คศ.2 7843
554 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายประชารมย์ เพริดพราว ครู คศ.1 7681
555 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายผดุงศักดิ์ คำเพิ่ม ครู คศ.3 2251
556 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายสุขสันต์ จุฑารัตน์ ครู คศ.2 1127
557 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นายวิชิต เดชพรรณา ครู คศ.3 2259
558 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นางจุฬารัตน์ กุลเกลี้ยง ครู คศ.2 6604
559 46030042 บ้านคำป่าหว้าน นางเสาวนิตย์ ลาเลิศ ครู คศ.3 2252
560 46030043 นาขามวิทยา นายประยูร ศรีสมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2178
561 46030043 นาขามวิทยา นางวรรณธนา กุลเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2179
562 46030043 นาขามวิทยา นางสำรวย ภูมิเขตร ครู คศ.3 2194
563 46030043 นาขามวิทยา นางเยาวเรศ จันทร์นี ครู คศ.2 7761
564 46030043 นาขามวิทยา นางเที่ยง จันทะสิน ครู คศ.3 2184
565 46030043 นาขามวิทยา นางเย็นจิต บุญครอบ ครู คศ.3 2190
566 46030043 นาขามวิทยา น.ส.รัตติกา โชติจำลอง ครู คศ.3 2185
567 46030043 นาขามวิทยา นายสถิตย์ ภูมิเขตร ครู คศ.3 2196
568 46030043 นาขามวิทยา นายธีระพงษ์ ภูมิศักดิ์ ครู คศ.3 2211
569 46030043 นาขามวิทยา นางแสงอรุณ สุริสาย ครู คศ.2 2183
570 46030043 นาขามวิทยา นายทวีศักดิ์ จันทะสิน ครู คศ.3 2191
571 46030043 นาขามวิทยา นางมะยุรี สุริสาย ครู คศ.2 2149
572 46030043 นาขามวิทยา นางถวิล บุตรศรี ครู คศ.2 2193
573 46030043 นาขามวิทยา นางหยาดอรุณ เพริดพราว ครู คศ.2 7680
574 46030043 นาขามวิทยา นางชุติกาญจน์ สกุลเดช ครู คศ.2 6943
575 46030043 นาขามวิทยา นายปราโมทย์ สกุลเดช ครู คศ.3 2187
576 46030043 นาขามวิทยา นางศิริจันทร์ ไชยเดช ครู คศ.2 1991
577 46030043 นาขามวิทยา นางปานจันทร์ สุระเสียง ครู คศ.2 4331
578 46030043 นาขามวิทยา นางวัฒนาพร ศรีสมชัย ครู คศ.3 2198
579 46030043 นาขามวิทยา นางเตือนจิต สุนรกุมภ์ ครู คศ.2 3265
580 46030043 นาขามวิทยา นายบุญรัตน์ ยอดยศ ครู คศ.3 2182
581 46030043 นาขามวิทยา นางปิยาพร ศรีสมชัย ครู คศ.2 2329
582 46030043 นาขามวิทยา นายเชิดศักดิ์ วรชิน ครู คศ.3 2201
583 46030043 นาขามวิทยา ว่าที่ร.ต.พล บุตรศรี ครู คศ.3 2189
584 46030043 นาขามวิทยา น.ส.เรียมลักษณ์ จิตทวี ครู คศ.3 2199
585 46030043 นาขามวิทยา นางรัชพรรณ ทองเกตุ ครู คศ.3 1829
586 46030043 นาขามวิทยา น.ส.นันธิญา เกรียงสมร ครูผู้ช่วย คผช. 992536
587 46030044 บ้านสุขเจริญ นายมานพ สนธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2203
588 46030044 บ้านสุขเจริญ นางแจ่มใส วรรณสา ครู คศ.2 2223
589 46030044 บ้านสุขเจริญ นางศิริจันทร์ สายสมบูรณ์ ครู คศ.3 2205
590 46030044 บ้านสุขเจริญ นายปราโมทย์ วรรณพฤกษ์ ครู คศ.3 2206
591 46030044 บ้านสุขเจริญ นางสุภรจิต สีหานาม ครู คศ.3 6944
592 46030044 บ้านสุขเจริญ นายสดใสย ชูอารมณ์ ครู คศ.3 2207
593 46030044 บ้านสุขเจริญ นายเรืองศิลป์ พลบุตร ครู คศ.3 2212
594 46030044 บ้านสุขเจริญ นางพุ่มพวง ปวงสุข ครู คศ.3 7632
595 46030044 บ้านสุขเจริญ นายไพศาล จิตมงคล ครู คศ.2 2208
596 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นายสมศักดิ์ พิมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2214
597 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นายสถิตย์ ขจรโมทย์ ครู คศ.3 2220
598 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นางพนมวัลย์ มูลอำคา ครู คศ.3 2221
599 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นางสำลี ขจรโมทย์ ครู คศ.3 2225
600 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นายเดชา เรืองไชย ครู คศ.2 2227
601 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นายสุริยะ อุดมจิตร ครู คศ.3 7630
602 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นายสมนึก จุฑารัตน์ ครู คศ.3 2218
603 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นายขวัญชัย จิตจักร ครู คศ.2 2222
604 46030046 บ้านโนนสวรรค์ นายสิทธิชัย เขจรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1899
605 46030046 บ้านโนนสวรรค์ น.ส.วิไลวรรณ วิไลแก้ว ครู คศ.3 1900
606 46030046 บ้านโนนสวรรค์ นายอาทิตย์ กุลศิริ ครู คศ.3 1901
607 46030046 บ้านโนนสวรรค์ นางไพศาล โคตรรผาบ ครู คศ.3 1902
608 46030046 บ้านโนนสวรรค์ นายศุภลักษณ์ รังวิเศษ ครู คศ.3 1827
609 46030046 บ้านโนนสวรรค์ นางแพงศรี สมสวย ครู คศ.3 1905
610 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายจิตชัย แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 1906
611 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นางถาวร วรสาร ครู คศ.3 2868
612 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายฉลาด หาญกุล ครู คศ.2 2186
613 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายประสงค์ จีนเส่ง ครู คศ.2 1917
614 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นางอรวรรณ พลซื่อ ครู คศ.3 4484
615 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายสุทธิพงษ์ จงใจรักษ์ ครู คศ.2 2426
616 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายกิตติศักดิ์ วรสาร ครู คศ.3 2861
617 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายธีระยุทธ พลซื่อ ครู คศ.3 1921
618 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 น.ส.โสภิดา เฉิดฉาย ครู คศ.3 3035
619 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายจรุงศักดิ์ ดุจมะยูร ครู คศ.3 1910
620 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายชัยณรงค์ นาชัยเงิน ครู คศ.3 1922
621 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นางศรีสุดา นาชัยเงิน ครู คศ.3 5364
622 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายธีรพงษ์ ฉายไสว ครู คศ.3 1909
623 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นางสุธาลินี ปัททุม ครู คศ.2 1924
624 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นางรวงทอง พันธุภา ครู คศ.3 2103
625 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายชารี สายบุ่งคล้า ครู คศ.3 1913
626 46030048 บ้านกกตาล นายวิเศษศักดิ์ ถามณี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1861
627 46030048 บ้านกกตาล นางจิรภา แสนณรงค์ ครู คศ.3 1863
628 46030048 บ้านกกตาล นางกลิ่นสุคนธ์ หาญกุล ครู คศ.3 1865
629 46030048 บ้านกกตาล นางจุฬาภรณ์ พงศ์ศาสตร์ ครู คศ.2 7899
630 46030048 บ้านกกตาล นายสุเมธ แสนณรงค์ ครู คศ.3 1869
631 46030048 บ้านกกตาล นายวีระศักดิ์ แก้วสนิท ครู คศ.2 1866
632 46030048 บ้านกกตาล นายถนอม ร่วมใจ ครู คศ.3 2195
633 46030048 บ้านกกตาล นางหนูสัน แก้วสนิท ครู คศ.2 1864
634 46030048 บ้านกกตาล นายใบสด สารผล ครู คศ.3 1868
635 46030049 สามัคคีบัวขาว นายวีระศักดิ์ นิลโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1870
636 46030049 สามัคคีบัวขาว นายไพสัณฑ์ อุดรแผ้ว ครู คศ.3 7629
637 46030049 สามัคคีบัวขาว นางบัวศรี ภูมาศ ครู คศ.3 1877
638 46030049 สามัคคีบัวขาว นายกมลา วันชูเพลา ครู คศ.3 2076
639 46030049 สามัคคีบัวขาว นางประยงค์ ศรีธเรศ ครู คศ.2 1879
640 46030049 สามัคคีบัวขาว นายสุรีย์ รัตนมนูจิต ครู คศ.3 2066
641 46030049 สามัคคีบัวขาว นางอุทัยพร โสภาคะยัง ครู คศ.3 7287
642 46030049 สามัคคีบัวขาว นางวิราวรรณ ภูผา ครู คศ.3 1903
643 46030049 สามัคคีบัวขาว นางพณิณญา นาตาแสง ครู คศ.1 118423
644 46030049 สามัคคีบัวขาว นางวิจิตรพรรรณ ยันตะบุศย์ ครู คศ.3 1872
645 46030049 สามัคคีบัวขาว นางอุบลศรี อุดรแผ้ว ครู คศ.3 7628
646 46030049 สามัคคีบัวขาว นายวรพงศ์ สุจิตตกุล ครู คศ.3 1882
647 46030049 สามัคคีบัวขาว นางจิราพร วันนู ครู คศ.3 1876
648 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นายเอกรัฐ จันทร์นี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1885
649 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นางศิราวดี อุยสีรักษ์ ครู คศ.2 2513
650 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นายเทียมชัย นิลผาย ครู คศ.3 6436
651 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นางพัทธนันท์ ขันทวี ครู คศ.2 6947
652 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นายอดุลย์ บาลเพชร ครู คศ.3 2333
653 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นางนันทนา มูลมานัส ครู คศ.3 1887
654 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นายสุทธิวัฒน์ แสงจันทร์ ครู คศ.3 2242
655 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) น.ส.ศิริพร โชควัฒนพรชัย ครู คศ.3 6955
656 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นางจันทร จอมทรักษ์ ครู คศ.3 5193
657 46030051 บ้านดอนอุมรัว นายวิชัย โพธิ์ธา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1890
658 46030051 บ้านดอนอุมรัว นางจันทร์โท โอษคลัง ครู คศ.3 1897
659 46030051 บ้านดอนอุมรัว นางรัชฎาวัลย์ นามเกษ ครู คศ.2 1896
660 46030051 บ้านดอนอุมรัว นายวุฒิศิลป์ วรชิน ครู คศ.2 6952
661 46030051 บ้านดอนอุมรัว นายเฉลียว กาฬหว้า ครู คศ.3 7902
662 46030051 บ้านดอนอุมรัว นายเรืองชัย แสงสลวย ครู คศ.2 1891
663 46030051 บ้านดอนอุมรัว นางสมฤดี คะโยธา ครู คศ.3 1959
664 46030051 บ้านดอนอุมรัว นางนิภาภรณ์ พิชัยช่วง ครู คศ.3 1892
665 46030051 บ้านดอนอุมรัว นางพูลสวัสดิ์ นามสุข ครู คศ.3 2316
666 46030051 บ้านดอนอุมรัว นางปักษิณ ภูถาวร ครู คศ.3 1893
667 46030051 บ้านดอนอุมรัว นายธนวัฒน์ กาฬหว้า ครู คศ.2 6619
668 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายสรเดช วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1795
669 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 1796
670 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายสาคร พนมแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1798
671 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายปรีชา วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1797
672 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางภานุชนารถ ภูมิสาขา ครู คศ.3 2091
673 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางจิราพร พิมพ์สิน ครู คศ.3 7746
674 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางอรพิศ มัธยมนันทน์ ครู คศ.3 1819
675 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางจำนงค์ นาเมืองรักษ์ ครู คศ.3 1937
676 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางพรพรรณ แก้วนิสสัย ครู คศ.3 1843
677 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางวาสนา ไกยวรรณ์ ครู คศ.2 920(พ)
678 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายเดชา พันธะไชย ครู คศ.3 2210
679 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางสมัย ขจรโมทย์ ครู คศ.3 2012
680 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางกุลนิติ สุจิตตกุล ครู คศ.3 1840
681 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางวราภรณ์ โชควัฒนพรชัย ครู คศ.3 7104
682 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) น.ส.ไพจิตร รัตนศรีหา ครู คศ.3 2009
683 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายอนุสรณ์ พนมแก่น ครู คศ.3 1841
684 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางสุรัสวดี เครือสา ครู คศ.3 6380
685 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางพีระภา ศรีนรา ครู คศ.3 1820
686 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางพัฒนา ถวิลการ ครู คศ.3 2414
687 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางประสพสุข ทองเยี่ยม ครู คศ.2 2369
688 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางภัทริยา อุทโท ครู คศ.3 6800
689 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) น.ส.สกาวเดือน ผ่านจังหาร ครู คศ.2 2267
690 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางรุ่งเรือง วรชัย ครู คศ.2 2462
691 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางสุรีนาถ ไชยทองศรี ครู คศ.3 1842
692 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางสุรางค์ บุญนาดี ครู คศ.2 1845
693 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางสมจิต ศรีทอง ครู คศ.2 2325
694 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางละไม วานิชสุจิต ครู คศ.3 5289
695 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) น.ส.กุหลาบ อุบลเวช ครู คศ.3 1806
696 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางธณีนุต พลกุล ครู คศ.3 125694
697 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางอุษณีย์ สุทธศรี ครู คศ.3 1821
698 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางจงกลณี บูระวัฒน์ ครู คศ.3 2347
699 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางนวลจันทร์ สายสวรรค์ ครู คศ.3 2365
700 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายสายัญห์ ราชปัญญา ครู คศ.3 7949
701 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายอนันต์ พลเยี่ยม ครู คศ.3 2447
702 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางดอกฟ้า ไชยขันธ์ ครู คศ.3 7963
703 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางอุทิศ พนมแก่น ครู คศ.3 1846
704 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางบุญเริ่ม สมศิริ ครู คศ.3 1812
705 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล ครู คศ.3 1927
706 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางราตรี พลเยี่ยม ครู คศ.3 1837
707 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางภิญญลักษณ์ หาญสินธุ์ ครู คศ.3 1801
708 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางรำไพ ธวะบุรี ครู คศ.3 2476
709 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายธงชัย บูระวัฒน์ ครู คศ.2 2274
710 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) น.ส.ดรุณี มละมาตย์ ครู คศ.2 1823
711 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายพิทยา ศรีษะบงค์ ครู คศ.3 1833
712 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางเสาวณี ภูนากลม ครู คศ.1 7631
713 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางรื่นฤดี โสภา ครู คศ.3 7871
714 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางวัฒนา บัณฑิโต ครู คศ.3 1810
715 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายพรหมพัฒน์ หาญสินธุ์ ครู คศ.3 1818
716 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางศุภมาส คำลาย ครู คศ.3 5589
717 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางอุไร วีรยะสบประสงค์ ครู คศ.3 1912
718 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางพิมพ์วิภา ไชยวาลย์ ครู คศ.3 1944
719 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางวิไล พลเยี่ยม ครู คศ.3 2387
720 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางอนงค์ โซเดอควทซ์ ครู คศ.2 919(พ)
721 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางสุพรรณี อึ้งจะนิล ครู คศ.3 1836
722 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางเย็นใจ รังวิเศษ ครู คศ.3 2023
723 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นางประครองศรี มุลทา ครู คศ.3 1839
724 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นายสมศักดิ์ ขันทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1848
725 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นายสมฤทธิ์ เพริดพราว ครู คศ.3 1862
726 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นางบุญธรรม อมรพลัง ครู คศ.2 1860
727 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นางสุดารักษ์ สายนาโก ครู คศ.2 1855
728 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นายนิรันดร ปลิโพธ ครู คศ.2 1858
729 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นางศุภร แสงฤทธิ์ ครู คศ.3 6931
730 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นายพิษณุ ซองศิริ ครู คศ.3 2520
731 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นางไพฑูรย์ ปลิโพธ ครู คศ.2 1853
732 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นางระรินมาศ ศรีโยธี ครู คศ.3 7626
733 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นางทัศนีย์ โคธิเวทย์ ครู คศ.3 7627
734 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นางเอมอร ชัยประทุม ครู คศ.3 1856
735 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นายนาวิน สายนาโก ครู คศ.3 6588
736 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ น.ส.พิสมัย ภูถาวร ครู คศ.3 1854
737 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นายแดง ปัตบุศย์ ครู คศ.3 1859
738 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1929
739 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายประเสริฐ วงศ์เพชรชัย ครู คศ.3 7797
740 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางสุมาลย์ บุญศรี ครู คศ.2 1940
741 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายเกียรติศักดิ์ ไชยวาลย์ ครู คศ.3 1932
742 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายเผ่า พันธุภา ครู คศ.3 2522
743 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางกอบกุล อุทัยแสง ครู คศ.2 1939
744 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางจินตนา อะสุชีวะ ครู คศ.3 1941
745 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางมนัสชนก อุดมดี ครู คศ.3 1943
746 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายวีระศักดิ์ เครือเทียน ครู คศ.2 7556
747 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายสมพงษ์ ยันตะบุศย์ ครู คศ.3 2116
748 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางกนิษฐา เหลาสุภาพ ครู คศ.2 7182
749 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายสังคม สุทธิประภา ครู คศ.3 6933
750 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายธีรศักดิ์ จอมทรักษ์ ครู คศ.3 1934
751 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายพัชรพงษ์ กุลอาจศรี ครู คศ.3 1800
752 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางเพ็ญศรี ชื่นวัฒนา ครู คศ.3 1942
753 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางชญานี พจนพาที ครู คศ.3 1931
754 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางวนิดา รุณดิษฐ ครู คศ.3 1936
755 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางเพ็ญประภา แสนศิริ ครู คศ.3 1918
756 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นางสินีรัตน์ หาญกุล ครู คศ.3 7555
757 46030055 บ้านดงมัน นายพิชิต แสนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1923
758 46030055 บ้านดงมัน นายธงชัย เบียดนอก ครู คศ.3 1925
759 46030055 บ้านดงมัน นางสมวน พันธุภา ครู คศ.3 1928
760 46030055 บ้านดงมัน นางตยาภร อุทัยแสง ครู คศ.2 7844
761 46030055 บ้านดงมัน นางช่อฟ้า โพธิ์ธา ครู คศ.3 2348
762 46030055 บ้านดงมัน นางสุมาลี เครือเทียน ครู คศ.3 1926
763 46030055 บ้านดงมัน นางกานต์สวลี โชคดีพงษ์ ครู คศ.2 2115
764 46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม นายอดิศร ปรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2114
765 46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม นางอรพิมพ์ วงศ์เพชรชัย ครู คศ.2 4492
766 46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม นายตรีเพชร พรชัย ครู คศ.3 2117
767 46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม นายไพรัตน์ โชติจำลอง ครู คศ.3 2118
768 46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม นางสุเมตตา พรชัย ครู คศ.2 6951
769 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นายยงยุทธ ดลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2263
770 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางไพวัลย์ พลเยี่ยม ครู คศ.3 2282
771 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางนวลจันทร์ อาจหาญ ครู คศ.3 6945
772 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางสร้อยทิพย์ รักษาภักดี ครู คศ.3 2266
773 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นายสุรชัย อาจหาญ ครู คศ.3 2283
774 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง น.ส.ธิดานาถ บุตรศรี ครู คศ.2 68986
775 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นายสมสมัย ภูครองทอง ครู คศ.3 2268
776 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางนภา โชติประสาท ครู คศ.3 2285
777 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางจารุวรรณ ตาลอุทัย ครู คศ.2 113767
778 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นายชาติตระการ ดิษฐเนตร ครู คศ.3 2772
779 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางวีระพันธ์ ศรีปัตตา ครู คศ.3 2288
780 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางสุวรรณคอง ดิษฐเนตร ครู คศ.3 2284
781 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางไพฑูรย์ โชติบุญ ครู คศ.3 2281
782 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางวัลยา ขจรฤทธิ์ ครู คศ.3 2291
783 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง นางกฤษณา รัศมี ครู คศ.3 2287
784 46030058 บ้านคุย นายเฉลิมชัย หาญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2293
785 46030058 บ้านคุย นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2294
786 46030058 บ้านคุย นางมาลัย โชติสุวรรณ ครู คศ.3 7276
787 46030058 บ้านคุย นางวาสนา ศรีหาญ ครู คศ.2 2296
788 46030058 บ้านคุย นางยุวภา จิตชื่น ครู คศ.3 2304
789 46030058 บ้านคุย นายบุญนคร พัฒมี ครู คศ.2 7836
790 46030058 บ้านคุย นายสนิท ดลเอี่ยม ครู คศ.3 2315
791 46030058 บ้านคุย นางลัดดาวัลย์ ดลสอาด ครู คศ.2 2298
792 46030058 บ้านคุย นายพีรพล สุระเสียง ครู คศ.2 7505
793 46030058 บ้านคุย นายคำพอง กิ่งพลอยเดิม ครู คศ.2 2305
794 46030058 บ้านคุย น.ส.สมถวิล โชติการณ์ ครู คศ.2 6823
795 46030058 บ้านคุย นายประเด็น ตาลกุล ครู คศ.3 2317
796 46030058 บ้านคุย นางเข็มพร ประเสริฐสังข์ ครู คศ.3 2319
797 46030058 บ้านคุย นางมะลิวรรณ เขจรไชย ครู คศ.3 2797
798 46030058 บ้านคุย นายนิคม แสงทวี ครู คศ.3 2308
799 46030058 บ้านคุย น.ส.วันชนะ แสงฤทธิ์ ครู คศ.3 5539
800 46030058 บ้านคุย นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์ ครู คศ.2 2303
801 46030058 บ้านคุย นายศิริวัฒน์ คำพันธ์ ครู คศ.3 2297
802 46030058 บ้านคุย นางธรัญญา เก้าลิ้ม ครู คศ.1 2391
803 46030058 บ้านคุย นางวิไลแก้ว แสงทวี ครู คศ.3 2311
804 46030058 บ้านคุย นางเบญจพร วรรณู ครู คศ.2 3409
805 46030058 บ้านคุย นายนิติกร มูลอำคา ครู คศ.3 2318
806 46030058 บ้านคุย นายธิติ จิตชื่น ครู คศ.3 2299
807 46030058 บ้านคุย นายทองพูล ขจรฤทธิ์ ครู คศ.3 7275
808 46030058 บ้านคุย นางสุพิน ดลเอี่ยม ครู คศ.2 2314
809 46030059 บ้านบึงทอง นายอุไร ตาลสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2321
810 46030059 บ้านบึงทอง นางวิไล หล้าอามาตย์ ครู คศ.3 2324
811 46030059 บ้านบึงทอง นายอาคม ชุมชิต ครู คศ.2 2322
812 46030059 บ้านบึงทอง นางสิมาภรณ์ เศรษฐสิงห์ ครู คศ.3 6631
813 46030059 บ้านบึงทอง นายเฉลิม ศรีหาญ ครู คศ.3 3805
814 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นายสุพล รักษาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2327
815 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นายศิริเดช โคลรลาคำ ครู คศ.2 4303
816 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นายเกรียงศักดิ์ พงษ์สุวรรณ ครู คศ.2 2017
817 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นายไพรัช พรหมภักดี ครู คศ.3 6953
818 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นายสุขสันติ์ ดุลชาติ ครู คศ.3 2331
819 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นางวีรภรณ์ กลิ่นสนิท ครู คศ.2 5527
820 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นางบุญล้อม ปรีกุล ครู คศ.3 2332
821 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นางรัตนาภรณ์ พลชารี ครู คศ.2 67421
822 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นางยุพิน ตาลพันธ์ ครู คศ.2 2334
823 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นางวารุณี สืบชมภู ครู คศ.3 2335
824 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นายสมศักดิ์ ชายทอง ครู คศ.1 1880
825 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ ครู คศ.2 7831
826 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นางอุทุมพร อรรถเศรษฐัง ครู คศ.2 1733
827 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นางวันทนีย์ ดุลชาติ ครู คศ.3 2337
828 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นางรัชนีย์ ภูครองทอง ครู คศ.2 3597
829 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ครูผู้ช่วย คศ.1 2609
830 46030061 บ้านแก้งเดื่อ นายเวียงชัย พลวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2344
831 46030061 บ้านแก้งเดื่อ นายสุพจน์ รักพงษ์ ครู คศ.3 2349
832 46030061 บ้านแก้งเดื่อ นางเตือนใจ โชติจำลอง ครู คศ.3 4028
833 46030061 บ้านแก้งเดื่อ นายวิเศษพร โชติจำลอง ครู คศ.3 2345
834 46030063 บ้านห้วยม่วง นายเด็ดดวง ชมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1975
835 46030063 บ้านห้วยม่วง นางรัติยาภรณ์ บุญอาษา ครู คศ.3 2388
836 46030063 บ้านห้วยม่วง นางเทวลักษณ์ จิตจักร ครู คศ.2 7908
837 46030063 บ้านห้วยม่วง นางพัฒนา โคตรุชัย ครู คศ.2 1976
838 46030063 บ้านห้วยม่วง นางพริ้มเพรา โยหาสิทธิ์ ครู คศ.3 1980
839 46030063 บ้านห้วยม่วง นายเจตนิพิฐ นามแสง ครู คศ.3 1983
840 46030063 บ้านห้วยม่วง นายอุทัย โคตรุชัย ครู คศ.3 1982
841 46030063 บ้านห้วยม่วง นายปานทอง จิตจักร ครู คศ.2 6950
842 46030063 บ้านห้วยม่วง นางหัสดี หนองห้าง ครู คศ.3 1978
843 46030063 บ้านห้วยม่วง นางวนิดา คนกล้า ครู คศ.2 41007
844 46030063 บ้านห้วยม่วง นางปริศนา ซองศิริ ครู คศ.3 1977
845 46030064 หนองสระพังวิทยาคาร นายเชิดชาญ โยธารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 1984
846 46030064 หนองสระพังวิทยาคาร นายธีระเดช จิตจักร ครู คศ.3 3150
847 46030064 หนองสระพังวิทยาคาร นางละอองศรี ศรีเกื้อกลิ่น ครู คศ.2 2125
848 46030064 หนองสระพังวิทยาคาร นายประพันธ์ วรชิน ครู คศ.3 1986
849 46030064 หนองสระพังวิทยาคาร นายธรรมศักดิ์ พลเยี่ยม ครู คศ.3 1985
850 46030064 หนองสระพังวิทยาคาร นางกัลยา วรชิน ครู คศ.3 1987
851 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นายนีรนันท์ โสภาคะยัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1945
852 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นางสุรางค์ศรี อัฐนาค ครู คศ.2 1954
853 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นายปริญญา หาญมนตรี ครู คศ.2 4976
854 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นายเจษฎา จิตจักร ครู คศ.2 7906
855 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นางมยุรา โสภาคะยัง ครู คศ.3 7524
856 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นางวิภารัตน์ สุระเสียง ครู คศ.3 5413
857 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นางศิริพร อุทโท ครู คศ.2 34388
858 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นางศุภกร ไชยขันธ์ ครู คศ.3 1948
859 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นายกำจัด ศิริปะกะ ครู คศ.2 7279
860 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นางสุพัตรา สนธิรักษ์ ครู คศ.3 1956
861 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นางละอองดาว บุนนท์ ครู คศ.3 1949
862 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นางสุปราณี ชมศิริ ครู คศ.3 5567
863 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ นางจุไลรัตน์ จำรัสรักษ์ ครู คศ.3 7529
864 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นายสุนทร บุนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1961
865 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นายประสพ วรชิน ครู คศ.3 1972
866 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นายศรีเทือง อุทโท ครู คศ.3 17492
867 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นางศรีสุดา พรมแพง ครู คศ.3 3100
868 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ น.ส.ขันธจักร ปักใคหัง ครู คศ.3 7282
869 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นางอัปสร อุปชีวะ ครู คศ.3 1971
870 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นางขวัญจิต พิมเสน ครู คศ.3 6389
871 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นางสุภาวินี อุ่นขจร ครู คศ.3 3066
872 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นายสุนทร ภูศรีฐาน ครู คศ.3 1963
873 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นายกิตติ นันทเสน ครู คศ.3 2055
874 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นางสำรวย อัฐนาค ครู คศ.3 1970
875 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นายวิทยา โคตรพัฒน์ ครู คศ.3 2052
876 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ นางนันทนิตย์ อาจวิชัย ครู คศ.3 1967
877 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นายกำจัด คะโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2508
878 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นางสมคิด กุลกั้ง ครู คศ.3 7463
879 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นายรัตนชิต ศรีหลิ่ง ครู คศ.2 7751
880 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นางบุญเปี่ยม ซองศิริ ครู คศ.2 7161
881 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นางบุญทัน แถลงศรี ครู คศ.3 244639
882 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นายอภิเชษฐ์ คณะนาม ครู คศ.2 2517
883 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นายสมนึก ไพศาล ครู คศ.2 6934
884 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นายไพฑูล เลิศสงคราม ครู คศ.1 101921
885 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นายณัฐพล วรรณพราหมณ์ ครู คศ.2 1828
886 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นางสมส่า งามเลิศ ครู คศ.3 6935
887 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นางวันเพ็ญ ศรีหลิ่ง ครู คศ.2 2512
888 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นางอภิญญากุล ศรีหลิ่ง ครู คศ.3 2511
889 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นางมะลิวรรณ์ กางทา ครู คศ.3 7285
890 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นางกฤติกา เฉิดฉาย ครู คศ.3 2516
891 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นายชาญยุทธ เฉิดฉาย ครู คศ.2 2514
892 46030068 มะนาววิทยาเสริม นายจักรกฤษณ์ จิตจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2518
893 46030068 มะนาววิทยาเสริม นายชัยนิวรรต แย้มไสย ครู คศ.2 4412
894 46030068 มะนาววิทยาเสริม น.ส.กรรณิการ์ ก้องเวหา ครู คศ.1 7195
895 46030068 มะนาววิทยาเสริม นายสมศักดิ์ ไชยวงศ์คต ครู คศ.3 7189
896 46030068 มะนาววิทยาเสริม นางณัฐเพ็ญ ชาญประโคน ครู คศ.2 4478
897 46030068 มะนาววิทยาเสริม นายโมกขลา แสงเพ็ชร ครู คศ.3 2261
898 46030068 มะนาววิทยาเสริม นายวารินทร์ นิลโสม ครู คศ.3 27
899 46030068 มะนาววิทยาเสริม นางสนิง แย้มไสย ครู คศ.3 2521
900 46030069 บ้านกุดฝั่งแดง น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2437
901 46030069 บ้านกุดฝั่งแดง นางรัชนีเพ็ญ ไทยแท้ ครู คศ.1 2156
902 46030069 บ้านกุดฝั่งแดง นายวัฒนศักดิ์ กลีบรัง ครู คศ.2 6882
903 46030070 บ้านจอมทอง นายประภาส นามสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2443
904 46030070 บ้านจอมทอง นางเสงี่ยม โยธารินทร์ ครู คศ.3 2445
905 46030070 บ้านจอมทอง นางเพ็ญณี ราชปัญญา ครู คศ.3 2523
906 46030070 บ้านจอมทอง นางจิระภา ปากแข็ง ครู คศ.2 7699
907 46030070 บ้านจอมทอง นายเสงี่ยม ไฝชอบ ครู คศ.2 6744
908 46030070 บ้านจอมทอง นางศิวากร วรพันธุ์ ครู คศ.3 2448
909 46030070 บ้านจอมทอง นางอนงค์ ไฝชอบ ครู คศ.3 2444
910 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นายปานทอง สุไชยชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2480
911 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางไพรวัลย์ นิลผาย ครู คศ.3 6266
912 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางรุจิรยา คุ้มทอง ครู คศ.2 1992
913 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นายค่ำ วรชัย ครู คศ.3 2489
914 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางสุดารัตน์ วรชัย ครู คศ.3 7243
915 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางวีวรรณ ใจศิริ ครู คศ.3 7466
916 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางจำปี สุไชยชิต ครู คศ.3 2482
917 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นายรัศมี โสภาคะยัง ครู คศ.2 2494
918 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางพูลทรัพย์ ล้ำจุมจัง ครู คศ.3 7103
919 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางณิชมณ ลัทธิมนต์ ครู คศ.3 7467
920 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นายประเสริฐ ไชยขันธ์ ครู คศ.3 7639
921 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ น.ส.ฉวีวรรณ์ บาลศรี ครู คศ.3 2357
922 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางยุพาพร ซองศิริ ครู คศ.3 2483
923 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นายวีระ ลัทธิมนต์ ครู คศ.3 7468
924 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางสุณี โสภาคะยัง ครู คศ.3 2493
925 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นายชาญ นิลโฉม ครู คศ.2 1799
926 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นายวสันต์ สายัณเกณะ ครู คศ.3 7465
927 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ นางลำไพร คณะนาม ครู คศ.2 2495
928 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นายประดิษฐ์ ซองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4498
929 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นางพรกมล ก้องเวหา ครู คศ.3 5599
930 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นายกองมา จิตจักร ครู คศ.3 2506
931 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นางผ่องศรี ราชกรม ครู คศ.2 2505
932 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นางรุ่งทิพย์ เมืองนิล ครู คศ.3 4200
933 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นางกิมทรา ใจศิริ ครู คศ.2 2045
934 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นางสุคนธรส ป่าโพธิ์ชัย ครู คศ.2 7178
935 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นายทวีศักดิ์ ราชกรม ครู คศ.3 2500
936 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นางสนทนา วรสาร ครู คศ.3 7640
937 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นางรุ่งฟ้า แสงบุตร ครู คศ.2 2501
938 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นายบุญธรรม พุฒิมา ครู คศ.2 7948
939 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ นางพันทิพย์ คชอาจ ครู คศ.3 2503
940 46030073 บ้านกลาง นายเอกรินทร์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2169
941 46030073 บ้านกลาง นายทรงศักดิ์ ปัตลา ครู คศ.2 2732
942 46030073 บ้านกลาง นางอุราวัน เหลาสุภาพ ครู คศ.2 2172
943 46030073 บ้านกลาง น.ส.แว่นทิพย์ ไกยวรรณ์ ครู คศ.3 7835
944 46030073 บ้านกลาง นางปรียา นามเหลา ครู คศ.2 7539
945 46030073 บ้านกลาง นายฤกษ์อุไร ปรุงหอม ครู คศ.3 2170
946 46030073 บ้านกลาง นางทองหลาง รุ่งแสง ครู คศ.3 7541
947 46030073 บ้านกลาง นางวัชราภรณ์ เจียมตัว ครู คศ.2 2457
948 46030073 บ้านกลาง น.ส.อำไพ ปรุงหอม ครู คศ.3 2173
949 46030073 บ้านกลาง นางธัญพร ไขสี ครู คศ.2 3175
950 46030073 บ้านกลาง นายไพร พันธุโพธิ์ ครู คศ.2 7859
951 46030073 บ้านกลาง นายวุฒิกร ประชานันท์ ครู คศ.3 2174
952 46030073 บ้านกลาง นางนิพันธ์ เกตุแก้ว ครู คศ.2 48
953 46030073 บ้านกลาง ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม ครู คศ.3 2176
954 46030073 บ้านกลาง น.ส.ทองอินทร์ ศรีรังษ์ ครู คศ.2 7643
955 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นายสมชาติ ศรีรังษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2129
956 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นางมาลัยวรรณ ศึกขยาด ครู คศ.2 7786
957 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นางอรวิภา มโนขันธ์ ครู คศ.2 7911
958 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นายร่อน นิลโคตร ครู คศ.3 2139
959 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นายสมใคร ไกรสินธุ์ ครู คศ.3 2141
960 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นายณัฐกฤษฎิ์ พิมพ์ประชา ครู คศ.3 2131
961 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง น.ส.สมควร พลหาญ ครู คศ.2 6946
962 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นางธนาภรณ์ ศรีรังษ์ ครู คศ.3 3259
963 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นายพิชิต ชุมชิต ครู คศ.3 2134
964 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นายตรง คุ้มกุดหว้า ครู คศ.3 7558
965 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นางศุลีรัตน์ นิลโคตร ครู คศ.2 2138
966 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นายมณฑา บูรวัฒน์ ครู คศ.3 2135
967 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นางบัวทอง เพ็งศรีโคตร ครู คศ.2 7781
968 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นางภิญญดา ชิณโสม ครู คศ.3 7557
969 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นางขวัญเรือน ชุมขิต ครู คศ.3 2136
970 46030075 บ้านสวนผึ้ง นายอดุลศักดิ์ ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2145
971 46030075 บ้านสวนผึ้ง นางวรรณภา ขาวขำ ครู คศ.2 2154
972 46030075 บ้านสวนผึ้ง นางปวาณี ศรีหาเมฆ ครู คศ.2 2157
973 46030075 บ้านสวนผึ้ง นายยุทธพล บุ่งสุด ครู คศ.2 7824
974 46030075 บ้านสวนผึ้ง นายสง่า จ้องสาระ ครู คศ.3 7641
975 46030075 บ้านสวนผึ้ง ว่าที่ร.ต.หญิงสุธรรมมา ภูจอมดาว ครู คศ.2 2219
976 46030075 บ้านสวนผึ้ง นายแหวง ชิณโสม ครู คศ.3 2152
977 46030075 บ้านสวนผึ้ง นางประครอง ทองดี ครู คศ.3 2151
978 46030075 บ้านสวนผึ้ง นายโรจนศักดิ์ สุระพร ครู คศ.3 2456
979 46030075 บ้านสวนผึ้ง นายวิรวุฒิ วรรณสัมผัส ครู คศ.3 7795
980 46030075 บ้านสวนผึ้ง นายพยุงศักดิ์ สิงห์ภักดี ครู คศ.2 2150
981 46030075 บ้านสวนผึ้ง นางประภาภรณ์ ใจกล้า ครู คศ.2 4391
982 46030075 บ้านสวนผึ้ง นายสุพัฒน์ สุระเสียง ครู คศ.2 7825
983 46030075 บ้านสวนผึ้ง นางพินพร อุทโท ครู คศ.2 7900
984 46030076 บ้านหนองเม็ก นายสำราญจิต สุระพร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2155
985 46030076 บ้านหนองเม็ก นายสมใจ ศรีรังษ์ ครู คศ.2 7796
986 46030076 บ้านหนองเม็ก นายธนะชัย อนันตภักดิ์ ครู คศ.3 2160
987 46030076 บ้านหนองเม็ก นายวีระพล ปัตลา ครู คศ.3 2015
988 46030076 บ้านหนองเม็ก นายวิเชียร วรรณพฤกษ์ ครู คศ.2 2159
989 46030076 บ้านหนองเม็ก นายสำคัญ น้อยทะรงค์ ครู คศ.2 6594
990 46030077 บ้านโนนยาง จ.อ.ภูมิพัตน์ พันธุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2161
991 46030077 บ้านโนนยาง นายจักรพงษ์ สุไชยชิต ครู คศ.2 2167
992 46030077 บ้านโนนยาง นายไพบูลย์ สิทธิดุลย์ ครู คศ.3 3246
993 46030077 บ้านโนนยาง นายไสว เรืองศรี ครู คศ.3 2168
994 46030077 บ้านโนนยาง นายวรวุฒิ บุระวัฒ ครู คศ.3 2162
995 46030077 บ้านโนนยาง นางศุภรัสมิ์ ป้อมศรี ครู คศ.2 6941
996 46030077 บ้านโนนยาง นางอุไร สิทธิดุลย์ ครู คศ.3 2163
997 46030077 บ้านโนนยาง น.ส.อาภรณ์ พลอ่อนสา ครู คศ.2 2166
998 46030077 บ้านโนนยาง นายอภิชาติ อนันตภักดิ์ ครูผู้ช่วย คผช. 6854
999 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นายระชัย แสนรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2690
1000 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นายอภิเดช แจ่มพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2691
1001 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางรัชนี ศรีสว่างวงศ์ ครู คศ.2 6583
1002 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง น.ส.ลดาเดือน ศรีขันซ้าย ครู คศ.3 2692
1003 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางบัวระพา กว้างสวาสดิ์ ครู คศ.3 2693
1004 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางเบญจวรรณ ศิริกุล ครู คศ.2 1394
1005 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นายฟุ้งชาญ กว้างสวาสดิ์ ครู คศ.3 2704
1006 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางผกากรอง ศรีประไหม ครู คศ.2 2699
1007 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางพิศวาส ม่วงทอง ครู คศ.3 2792
1008 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นายดำรงค์ สัญจรเลิศ ครู คศ.3 7778
1009 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางประเพ็ญศิลป์ ยี่วาศรี ครู คศ.3 2705
1010 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางไพเราะ ศรีประไหม ครู คศ.3 5012
1011 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นายประเสริฐ วรรณวงษ์ ครู คศ.3 2698
1012 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางรังศรี อัยวรรณ ครู คศ.3 2625
1013 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นายเสวก ศรีโพธิ์ชัย ครู คศ.2 3012
1014 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางวราภรณ์ วารีขันธ์ ครู คศ.3 2739
1015 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางสุทธิรา บุ่งอุทุม ครู คศ.3 2703
1016 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางทำนอง โคกลือชา ครู คศ.3 2640
1017 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางวิไลวรรณ สิมมะลิ ครู คศ.2 2694
1018 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นายณรงค์ศักดิ์ อัยวรรณ ครู คศ.3 2672
1019 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางไวยากรณ์ ยันตะบุศย์ ครู คศ.3 2696
1020 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางจินดารัตน์ เอี่ยมสำอางค์ ครู คศ.3 2701
1021 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางอนงค์รักษ์ ศรีนิล ครู คศ.3 2710
1022 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางนัยนา อินทร์ยา ครู คศ.3 2708
1023 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางดอม ก้านมะลิ ครู คศ.2 2998
1024 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นายประวีณ วังสุริย์ ครู คศ.2 2711
1025 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง นางคำวาส แสนรัง ครู คศ.2 2700
1026 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นายสมหมาย วัดเข้าหลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 2525
1027 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2527
1028 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นางอรอนงค์ เทพสุริย์ ครู คศ.3 2485
1029 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นางจรูญรัตน์ เพชรวิชิต ครู คศ.3 2533
1030 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นางเริงฤดี อารมณ์สวะ ครู คศ.3 2554
1031 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา น.ส.เขตสวรรค์ เสนาลอย ครู คศ.3 2551
1032 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นางนิธัญญา อัยวรรณ ครู คศ.3 2538
1033 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา น.ส.ณัฐยาภรณ์ ศรีขันซ้าย ครู คศ.3 2552
1034 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นางอรทัย สกุลแพง ครู คศ.2 2550
1035 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นายเทอดศักดิ์ ถวิลการ ครู คศ.3 2541
1036 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นายปิ่นศักดิ์ ถวิลการ ครู คศ.3 2635
1037 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นางดอกรัก วรรัตน์ ครู คศ.3 2555
1038 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นางจุฬาลักษณ์ สมสวาสดิ์ ครู คศ.3 2543
1039 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นายประยงค์ วรรณทอง ครู คศ.3 2733
1040 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นางพวงทอง เรืองไชย ครู คศ.3 2528
1041 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นางเปล่งศรี ขนิษฐวงศ์ ครู คศ.3 2545
1042 46030081 บ้านโพนสวาง นายสิน โพธิสม ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2557
1043 46030081 บ้านโพนสวาง นางธาริณี คูสกุลรัตน์ ครู คศ.2 6840
1044 46030081 บ้านโพนสวาง นางกมลาพร ชมภูเลิศ ครู คศ.2 68165
1045 46030081 บ้านโพนสวาง นางหนูสิน ศรล้อม ครู คศ.3 3591
1046 46030081 บ้านโพนสวาง นายอารอน เรืองแสน ครู คศ.2 2566
1047 46030081 บ้านโพนสวาง นางสมคิด วรรณหอม ครู คศ.3 2565
1048 46030081 บ้านโพนสวาง นายชูฤทธิ์ ฤทธิ์สยอง ครู คศ.2 2785
1049 46030081 บ้านโพนสวาง นายวสันต์ ฉ่ำสบาย ครู คศ.3 2561
1050 46030081 บ้านโพนสวาง น.ส.พิศตะวัน เจริญศรี ครู คศ.1 7916
1051 46030081 บ้านโพนสวาง นางกานดา ใจศิริ ครู คศ.3 2570
1052 46030081 บ้านโพนสวาง นายรัฐสมัย วรรณหอม ครู คศ.3 2562
1053 46030081 บ้านโพนสวาง นายกงสอน พิมพ์สิน ครู คศ.3 2563
1054 46030081 บ้านโพนสวาง นางสุรางคนา จันทุมา ครู คศ.2 2560
1055 46030081 บ้านโพนสวาง นางมิตตา รองจัตตุ ครู คศ.2 2607
1056 46030081 บ้านโพนสวาง นายจรูญ ศรล้อม ครู คศ.3 2569
1057 46030082 บ้านโนนสำราญ นายอภัยรักษ์ นิลปะกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2571
1058 46030082 บ้านโนนสำราญ นายสุขสันต์ แสนมาโนช ครู คศ.2 3074
1059 46030082 บ้านโนนสำราญ นางทิพเนตร วรรณเสน ครู คศ.3 2574
1060 46030082 บ้านโนนสำราญ นางเพ็ญทิวา ยี่วาศรี ครู คศ.3 2572
1061 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นายกิตติศักดิ์ อารมณ์สิต ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 2646
1062 46030083 กุดสิมวิทยาสาร น.ส.รุจิรัตน์ ศิลารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2647
1063 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางจิระวรรณ ทะรังศรี ครู คศ.3 2681
1064 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางทวีทรัพย์ พระโคตร ครู คศ.2 2655
1065 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางไพวรรณ สกุลโพน ครู คศ.3 2676
1066 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางอรทัย มังกรแก้ว ครู คศ.3 2674
1067 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางโนรี จิตระวัง ครู คศ.2 2663
1068 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางระพีพรรณ ภูมิไชยโชติ ครู คศ.3 2658
1069 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางกมลรัตน์ พิมพ์พันธ์ ครู คศ.2 2677
1070 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางมัฑณา วงศ์ธิเบศร์ ครู คศ.2 2709
1071 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางพลับพลึง อัยวรรณ ครู คศ.3 2661
1072 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางอุบล พลราชม ครู คศ.2 2678
1073 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางพรศรี คำภักดี ครู คศ.3 2712
1074 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางชื่นจิต อารมณ์สิต ครู คศ.2 2670
1075 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางประไพพรรณี ศรีลำพัง ครู คศ.2 2680
1076 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นางจงรักษ์ กิตติวุฒิธาดา ครู คศ.3 6980
1077 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นายวานิช คำจันทร์ ครู คศ.3 2702
1078 46030083 กุดสิมวิทยาสาร นายสุขเกษม ศรีลำพัง ครู คศ.2 2662
1079 46030084 บ้านดงหมู นายบุญชู ภาลีนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2631
1080 46030084 บ้านดงหมู นายพันจะริ ศรีขันซ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2639
1081 46030084 บ้านดงหมู นายเดช สุขอนุศาสตร์ ครู คศ.2 2529
1082 46030084 บ้านดงหมู นางเทพอนงค์ แสนพวง ครู คศ.2 2643
1083 46030084 บ้านดงหมู นายประกาศ ศรีวรขันธุ์ ครู คศ.3 2634
1084 46030084 บ้านดงหมู น.ส.ประไพพร แคล่วคล่อง ครู คศ.1 1958
1085 46030084 บ้านดงหมู นายพงษ์พันธ์ เพชรวิชิต ครู คศ.2 2636
1086 46030084 บ้านดงหมู นายกระทัดรัด ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.3 2638
1087 46030084 บ้านดงหมู นายพองพัฒน์ ขันศรี ครู คศ.2 2642
1088 46030084 บ้านดงหมู นางกรรยา ถวิลการ ครู คศ.3 6960
1089 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2682
1090 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นางดวงพร คูสกุลรัตน์ ครู คศ.3 2831
1091 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นายชิดชัย ฤทธิสยอง ครู คศ.3 6783
1092 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นายธรรมจักร จิตนิยม ครู คศ.3 1717
1093 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นางกฤษณา เหล็กสีไทย ครู คศ.3 2605
1094 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นายสุพงษ์ อุทัยชิต ครู คศ.3 2684
1095 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นายพิชิต ฤทธิ์สยอง ครู คศ.2 2894
1096 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นางอรนุช ศรีวรขันธ์ ครู คศ.3 2689
1097 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นายกิฬา ศรีวรขันธ์ ครู คศ.2 2687
1098 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา น.ส.พิชชยา อุทโท ครู คศ.3 7715
1099 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายจอม แคล่งคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2592
1100 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายตุระชัย ศรีหริ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2594
1101 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายบุญช่วง นาสมปอง ครู คศ.2 2597
1102 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายสวาท หาศิริ ครู คศ.2 5547
1103 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางนิลุมล คนซื่อ ครู คศ.2 2608
1104 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายบำรุง สมบัติภูธร ครู คศ.3 2601
1105 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายจิตติ ศรีขันซ้าย ครู คศ.2 2599
1106 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางอัจฉรา ศรีอุ่น ครู คศ.2 6668
1107 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางบังอร ภูสีเขียว ครู คศ.3 2613
1108 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางชวนสุข ศรีมุล ครู คศ.3 2598
1109 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางสุวลักษณ์ วิชาสาร ครู คศ.2 2596
1110 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายเสนอเลิศ เสนาลอย ครู คศ.2 2612
1111 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายจำรัส อันพาพรม ครู คศ.3 2600
1112 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางวิลาวัลย์ เสนาลอย ครู คศ.3 4479
1113 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายลำพันธ์ ศรีมุล ครู คศ.3 2604
1114 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายมานพ วังคะฮาด ครู คศ.3 2616
1115 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางนิภาพร แสนสุมา ครู คศ.2 2614
1116 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางประดับ กมลสาร ครู คศ.2 2593
1117 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายนคร ภูสีเขียว ครู คศ.3 7310
1118 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางวิสุทัศ ยงพฤกษา ครู คศ.2 2617
1119 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางประสพสุข อันพาพรม ครู คศ.3 2603
1120 46030087 บ้านนาวี นายภูมา คล่องแคล่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2618
1121 46030087 บ้านนาวี นายวัจนา อุทโท รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2630
1122 46030087 บ้านนาวี นางมลิทอง ศรีอุ่น ครู คศ.2 2419
1123 46030087 บ้านนาวี นายบุระ สมบัติภูธร ครู คศ.2 2619
1124 46030087 บ้านนาวี นายทองดี ศรีมุล ครู คศ.2 2628
1125 46030087 บ้านนาวี นายเชวงศักดิ์ วิชาสาร ครู คศ.3 2620
1126 46030087 บ้านนาวี นายเพลิน ศรีอุ่น ครู คศ.2 6956
1127 46030087 บ้านนาวี นายธนสิทธิ์ ถวิลการ ครู คศ.3 2622
1128 46030087 บ้านนาวี นายณรัตน์ สุพอ ครู คศ.3 6958
1129 46030087 บ้านนาวี นางจันทรัตน์ แคล่วคล่อง ครู คศ.2 2626
1130 46030087 บ้านนาวี นางสุทร หาศิริ ครู คศ.2 2623
1131 46030087 บ้านนาวี นางเนตรชนก สุวรรรณราชัย ครู คศ.2 2627
1132 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นายบรรลุ อารมณ์สวะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.5 2576
1133 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางละออ สกุลโพน ครู คศ.3 2582
1134 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางคันธะ บุ่งอ้อม ครู คศ.3 2578
1135 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นายเกียรตินิยม วิชาสาร ครู คศ.3 123240
1136 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางพิสมัย ขันศรี ครู คศ.3 7034
1137 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นายภักดี ทะรังศรี ครู คศ.3 2583
1138 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางวราภรณ์ วิศรียา ครู คศ.3 2591
1139 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางบุญร่วม ทะรังศรี ครู คศ.3 2579
1140 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นายทัศนพงษ์ วิชาสาร ครู คศ.2 4493
1141 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นายมานะชัย บุ่งอ้อม ครู คศ.3 2584
1142 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นายชูศักดิ์ จันทุมา ครู คศ.3 6965
1143 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ น.ส.เยาวเรศ ประนมศรี ครู คศ.3 2589
1144 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางภัทราภรณ์ ถวิลการ ครู คศ.3 2956
1145 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นายเฉลิม วิศรียา ครู คศ.3 2587
1146 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางสุภาวดี เรืองไชย ครู คศ.3 7661
1147 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นายวิทยา สกุลโพน ครู คศ.3 2581
1148 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางประนอม แสนรัง ครู คศ.2 2590
1149 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ น.ส.จุนนิรัน อารมณ์สวะ ครู คศ.1 2588
1150 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางริกูล นามสมปอง ครู คศ.2 7727
1151 46030089 บ้านส้มป่อย นายพรสวรรค์ จิตปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2713
1152 46030089 บ้านส้มป่อย น.ส.สุทธิลักษณ์ กุตระแสง ครู คศ.1 5534
1153 46030089 บ้านส้มป่อย นางประเซี่ยน โคกลือชา ครู คศ.3 2714
1154 46030089 บ้านส้มป่อย นางอนงค์ คะโยธา ครู คศ.3 2794
1155 46030089 บ้านส้มป่อย นายพยับ ใจหาญ ครู คศ.3 2782
1156 46030089 บ้านส้มป่อย นายพรมมา วรรณทอง ครู คศ.2 2716
1157 46030089 บ้านส้มป่อย นางคณิตา ศรีประไหม ครู คศ.3 1994
1158 46030089 บ้านส้มป่อย นางอรทัย ใจหาญ ครู คศ.3 6972
1159 46030089 บ้านส้มป่อย นายประสพสุข เอี่ยมสำอางค์ ครู คศ.3 2717
1160 46030089 บ้านส้มป่อย นางสนธยา ศรีปัญญา ครู คศ.3 2621
1161 46030089 บ้านส้มป่อย น.ส.สุภาวดี อารมณ์สวะ ครู คศ.3 7470
1162 46030089 บ้านส้มป่อย นายประยงค์ ใจคุ้มเก่า ครู คศ.3 2720
1163 46030089 บ้านส้มป่อย นางอัจฉรา ภาระเวช ครู คศ.2 2798
1164 46030089 บ้านส้มป่อย นายอมรมิตร วงศ์หาโคตร ครู คศ.3 3143
1165 46030089 บ้านส้มป่อย น.ส.พัชรา สายัณเกณะ ครู คศ.3 2721
1166 46030090 บ้านกุดกอก นายพนัส ถิ่นวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2722
1167 46030090 บ้านกุดกอก นายเกษมชาติ พิกุลทอง ครู คศ.3 2727
1168 46030090 บ้านกุดกอก นางล้ำเลิศ ทองเขียว ครู คศ.3 2864
1169 46030090 บ้านกุดกอก นางพลอยพิศ สีดามาตย์ ครู คศ.3 2725
1170 46030090 บ้านกุดกอก นายเทอดศักดิ์ ถิตย์ประเสริฐ ครู คศ.3 2802
1171 46030090 บ้านกุดกอก นางพิณฑะ ถิตย์ประเสริฐ ครู คศ.3 6959
1172 46030091 โคกมะลิวิทยา นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2728
1173 46030091 โคกมะลิวิทยา นางทัศนีย์ คำจันทร์ ครู คศ.3 2575
1174 46030091 โคกมะลิวิทยา นางสมพุทโธ ศิริจันทพันธ์ ครู คศ.2 2734
1175 46030091 โคกมะลิวิทยา นางวิไลวรรณ จิตระวัง ครู คศ.3 2730
1176 46030091 โคกมะลิวิทยา นายชนะ พิกุลทอง ครู คศ.2 7814
1177 46030092 บ้านหนองผือ นายประสิทธิ์ กวีกิจธรรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2756
1178 46030092 บ้านหนองผือ นางอรพิน เสาวรัตนพงษ์ ครู คศ.3 2761
1179 46030092 บ้านหนองผือ นางธนวัน ผาพรม ครู คศ.3 2768
1180 46030092 บ้านหนองผือ นายยุทธศักดิ์ เสาวรัตนพงษ์ ครู คศ.3 2838
1181 46030092 บ้านหนองผือ นายสุวัฒน์ บุษดี ครู คศ.3 3537
1182 46030092 บ้านหนองผือ นายวีรพล ผาณิบุศย์ ครู คศ.3 6957
1183 46030092 บ้านหนองผือ นางนรีนุช ศรีประไหม ครู คศ.3 2610
1184 46030092 บ้านหนองผือ นางพิมสิริ บุษดี ครู คศ.3 2758
1185 46030092 บ้านหนองผือ นางสุพรรณิการ์ บุษดี ครู คศ.2 2773
1186 46030092 บ้านหนองผือ นางรัชนีย์ ผาณิบุศย์ ครู คศ.3 6971
1187 46030092 บ้านหนองผือ น.ส.ดวงมณี ใสลำเพาะ ครู คศ.3 2778
1188 46030092 บ้านหนองผือ นางกตราษฎร์ ศรีขันซ้าย ครู คศ.3 2765
1189 46030092 บ้านหนองผือ นายประสัน อารมณ์สวะ ครู คศ.3 2353
1190 46030092 บ้านหนองผือ นายรุด แก้วคำแสน ครู คศ.2 767
1191 46030092 บ้านหนองผือ นายวันชัย ตุ้มแขบทอง ครู คศ.3 2766
1192 46030092 บ้านหนองผือ นายวรจิต ขยอมดอก ครู คศ.3 7306
1193 46030092 บ้านหนองผือ น.ส.อัจฉรีย์ภรณ์ มณีรัตน์ ครูผู้ช่วย คผช. 2585
1194 46030093 บ้านโพธิ์ไทร นายนิวัฒน์ พิมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2770
1195 46030093 บ้านโพธิ์ไทร นางแสงจันทร์ เหลือผล ครู คศ.3 2772
1196 46030093 บ้านโพธิ์ไทร นายสราวุธ เหลือผล ครู คศ.3 2775
1197 46030093 บ้านโพธิ์ไทร นางจันทเนตร เหลือผล ครู คศ.3 2738
1198 46030094 บ้านโพนนาดี นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 2735
1199 46030094 บ้านโพนนาดี นายรชพล วุฒิสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 2736
1200 46030094 บ้านโพนนาดี นางคงขวัญ วุฒิสาร ครู คศ.3 2743
1201 46030094 บ้านโพนนาดี นางนักขะลิน แก้วคำแสน ครู คศ.2 4316
1202 46030094 บ้านโพนนาดี นางละเอียด ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.3 2750
1203 46030094 บ้านโพนนาดี นางชวนพิศ ยี่วาศรี ครู คศ.3 2745
1204 46030094 บ้านโพนนาดี นายเจริญศรี ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.2 2744
1205 46030094 บ้านโพนนาดี นางพรรณนิภา ผิวอ่อน ครู คศ.3 2553
1206 46030094 บ้านโพนนาดี นางแพรพรรณ พิมพ์สิน ครู คศ.2 2749
1207 46030094 บ้านโพนนาดี นายถาปนา ถวิลการ ครู คศ.3 2780
1208 46030094 บ้านโพนนาดี นางรัตนาภรณ์ แสงนิกุล ครู คศ.2 4423
1209 46030094 บ้านโพนนาดี นางศิริลักษณ์ สิทธิโชติ ครู คศ.3 1183
1210 46030094 บ้านโพนนาดี นายพันดร ลองชัย ครู คศ.2 2747
1211 46030094 บ้านโพนนาดี นางชุลีรัตน์ สุรำนาจ ครู คศ.3 2741
1212 46030094 บ้านโพนนาดี นางวิลาวัณย์ ศรีสุโพธิ์ ครู คศ.2 115300
1213 46030095 บ้านโพนแพง นายพิทักษ์ คารภูมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5586
1214 46030095 บ้านโพนแพง นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 5587
1215 46030095 บ้านโพนแพง นางชวนพิศ ดวงเลิศ ครู คศ.3 5601
1216 46030095 บ้านโพนแพง นางนารี หอมจันทร์ ครู คศ.3 5592
1217 46030095 บ้านโพนแพง นางนชุรัตน์ สนสุนัน ครู คศ.2 5565
1218 46030095 บ้านโพนแพง นางลดาเดือน ไชยผา ครู คศ.3 5598
1219 46030095 บ้านโพนแพง นายสิทธิ์ ไฝชอบ ครู คศ.2 5591
1220 46030095 บ้านโพนแพง นายวิศิษฏ์ นรทัต ครู คศ.3 5415
1221 46030095 บ้านโพนแพง นายบุญเพ็ง ขูรูรักษ์ ครู คศ.3 5596
1222 46030095 บ้านโพนแพง นางวิมลพรรณ วันชูเสริม ครู คศ.3 5588
1223 46030095 บ้านโพนแพง นางมยุรี ศิลวิชัย ครู คศ.3 3616
1224 46030095 บ้านโพนแพง นางบุญชม วันชูเสริม ครู คศ.3 5595
1225 46030095 บ้านโพนแพง น.ส.อารยา ภูราศรี ครู คศ.2 5593
1226 46030095 บ้านโพนแพง นางระวิวรรณ กิตติภูมิ ครู คศ.2 7756
1227 46030095 บ้านโพนแพง นายพงษ์ศักดิ์ คะมิชม ครู คศ.3 1951
1228 46030095 บ้านโพนแพง นายผดุง วันชูเสริม ครู คศ.3 5594
1229 46030095 บ้านโพนแพง นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม ครู คศ.3 7045
1230 46030095 บ้านโพนแพง นางพิศมัย จงกลกลาง ครูผู้ช่วย คผช. 2656
1231 46030096 บ้านดินจี่ นางเสาวภา คิสาลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5791
1232 46030096 บ้านดินจี่ นายบรรทม ซะสันติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 5158
1233 46030096 บ้านดินจี่ นางอรทัย ภาสว่าง ครู คศ.2 5806
1234 46030096 บ้านดินจี่ นายภัทรชัย อุดมรัตน์ ครู คศ.2 5811
1235 46030096 บ้านดินจี่ นางวัชราภรณ์ ธรรมโชติ ครู คศ.2 5796
1236 46030096 บ้านดินจี่ นายสุทัศน์ สุรินทร์ ครู คศ.1 5799
1237 46030096 บ้านดินจี่ นางกาญจนา บางวิเศษ ครู คศ.2 5795
1238 46030096 บ้านดินจี่ นายวิรัช พลกุล ครู คศ.2 5807
1239 46030096 บ้านดินจี่ นางวิไลพร ภูดอกไม้ ครู คศ.2 7907
1240 46030096 บ้านดินจี่ นางติรยา การถัก ครู คศ.1 67306
1241 46030096 บ้านดินจี่ นางประเสริฐ มานะวงษ์ ครู คศ.3 5803
1242 46030096 บ้านดินจี่ นายลิขิต เวงวิถา ครู คศ.1 7759
1243 46030096 บ้านดินจี่ นายชะเนตร นังตะลา ครู คศ.3 5812
1244 46030096 บ้านดินจี่ นายสุริยงค์ สุจิตตกุล ครู คศ.3 7758
1245 46030096 บ้านดินจี่ นายณรงค์ สารขันธ์ ครู คศ.2 7683
1246 46030096 บ้านดินจี่ นางสุบรรณ คิสาลัง ครู คศ.3 5804
1247 46030096 บ้านดินจี่ นางจุไรภรณ์ คิสาลัง ครู คศ.1 5792
1248 46030096 บ้านดินจี่ นายชาญศักดิ์ บุตรวัง ครู คศ.3 5810
1249 46030096 บ้านดินจี่ นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้ ครู คศ.3 7564
1250 46030096 บ้านดินจี่ นายสว่าง มหาโยธี ครู คศ.2 5809
1251 46030096 บ้านดินจี่ นางพรรณิภา จันทรโสตถิ์ ครู คศ.1 5800
1252 46030096 บ้านดินจี่ นางพีระญา นังตะลา ครู คศ.2 5805
1253 46030096 บ้านดินจี่ นางณัฐญา พลกุล ครู คศ.2 5794
1254 46030096 บ้านดินจี่ นางพรพิศ ซะสันติ ครู คศ.3 5813
1255 46030096 บ้านดินจี่ นางรัตนาภรณ์ หมอยา ครู คศ.2 5797
1256 46030096 บ้านดินจี่ นายนิกร เชยชมศรี ครู คศ.1 7038
1257 46030096 บ้านดินจี่ นางอุบล สันทิตย์ ครูผู้ช่วย คผช. 22900
1258 46030096 บ้านดินจี่ นายเทอดศักดิ์ สาระโป ครูผู้ช่วย คผช. 6627
1259 46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5815
1260 46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) นางพรรณณิภา คิสาลัง ครู คศ.3 7057
1261 46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) นายสำเร็จ มานะวงษ์ ครู คศ.2 7762
1262 46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) นายสมบุญ มีมาก ครูผู้ช่วย คผช. 2952
1263 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นายประเวช วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5341
1264 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นายไพรีย์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 5355
1265 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางโอสา ทุมรี( โสภารักษ์) ครู คศ.3 5391
1266 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางสมสมัย บุญศรี ครู คศ.3 5360
1267 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางปภาดา ภูอาราม ครู คศ.1 5406
1268 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางมนทชาติ สีลาโคตร ครู คศ.2 5347
1269 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางจุรีรัตน์ อุ่นวงศ์ ครู คศ.3 7115
1270 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางบุญเพ็ญ โรจนกุศล ครู คศ.3 5361
1271 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางอำนวย โทไข่ษร ครู คศ.3 5343
1272 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นายรังสรรค์ ธรรมวิเศษ ครู คศ.3 5357
1273 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นายปราการชัย โพนเฉลียว ครู คศ.3 5348
1274 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางรำไพ จันทร์เพ็ญ ครู คศ.2 5367
1275 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางทิพวรรณ สำราญวงศ์ ครู คศ.3 5578
1276 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นายสมพงษ์ จันทร์เพ็ญ ครู คศ.3 5365
1277 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นายมิ่งมิตร โพนเฉลียว ครู คศ.2 5530
1278 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางสุนันทา ไชยแสง ครู คศ.3 5351
1279 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางกฤษณา เพิ่มศิลป์ ครู คศ.3 5366
1280 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางนงลักษณ์ อาจลึก ครู คศ.3 5342
1281 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางมะลิ ทบประดิษฐ์ ครู คศ.3 5358
1282 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางอุบลรัตน์ พิมปัดชา ครู คศ.3 5356
1283 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นายรัติกาล จันทะคาม ครู คศ.3 5397
1284 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ นางวรรณิภา เคนมี ครู คศ.1 5383
1285 46030099 ทุ่งคลองวิทยา นายบุญยก นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5368
1286 46030099 ทุ่งคลองวิทยา นางลำใย ปานะลาด ครู คศ.3 5369
1287 46030099 ทุ่งคลองวิทยา นางเตือนใจ บุระผากา ครู คศ.2 5437
1288 46030099 ทุ่งคลองวิทยา นายอภิชาติ พันธ์สุวรรณ ครู คศ.1 5371
1289 46030099 ทุ่งคลองวิทยา นางนวนิต ศรีเครือดง ครู คศ.3 5418
1290 46030099 ทุ่งคลองวิทยา นางพรหมลิขิต ศรียางค์ ครู คศ.3 7119
1291 46030099 ทุ่งคลองวิทยา นายณรงค์ อรรคเศรษฐัง ครู คศ.3 4030
1292 46030099 ทุ่งคลองวิทยา นายเชษฐา จิตสวา ครู คศ.2 5374
1293 46030099 ทุ่งคลองวิทยา นางปริญญา เสนาวัง ครูผู้ช่วย คผช. 2217
1294 46030100 บ้านเก่าเดื่อ นายกันตพร บุญโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5380
1295 46030100 บ้านเก่าเดื่อ นายอดุลย์ ในอรชร ครู คศ.3 7039
1296 46030100 บ้านเก่าเดื่อ น.ส.ณัฐชนก แท่นจันทร์ ครู คศ.1 131485
1297 46030100 บ้านเก่าเดื่อ นายวิมล ศรีเครือดง ครู คศ.2 5388
1298 46030100 บ้านเก่าเดื่อ นางทัดตะวัน นามจุมจัง ครู คศ.2 6526
1299 46030100 บ้านเก่าเดื่อ นายชัยยวัฒน์ ไมยะปัน ครู คศ.3 5509
1300 46030100 บ้านเก่าเดื่อ นางจุฬวดี ศรีโยธี ครู คศ.1 2147
1301 46030100 บ้านเก่าเดื่อ นายฉลวย ทิพย์อุทัย ครู คศ.3 4448
1302 46030100 บ้านเก่าเดื่อ น.ส.ศจีทิพย์ ตาลพันธ์ ครู คศ.2 5381
1303 46030100 บ้านเก่าเดื่อ น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร ครูผู้ช่วย คผช. 2652
1304 46030100 บ้านเก่าเดื่อ นางประภาภรณ์ แดนขนบ ครูผู้ช่วย คผช. 6462
1305 46030101 โป่งนกเปล้า นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 5389
1306 46030101 โป่งนกเปล้า นายมวลชนม์ ใจศิริ ครู คศ.3 5394
1307 46030101 โป่งนกเปล้า นายนคร อารามพงษ์ ครู คศ.3 5390
1308 46030102 บ้านคำพิมูล นายสุวรรณ ตินะโส ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5395
1309 46030102 บ้านคำพิมูล นายวัชรินทร์ รินทราช ครู คศ.2 5600
1310 46030102 บ้านคำพิมูล นางสะใบแพร หงษา ครู คศ.2 6259
1311 46030102 บ้านคำพิมูล นายครรชิต โชติจำลอง ครู คศ.2 5236
1312 46030102 บ้านคำพิมูล นางวิพารัตน์ การีชุม ครู คศ.1 2982
1313 46030102 บ้านคำพิมูล นางอุไรวรรณ ภูหนองโอ่ง ครู คศ.1 7501
1314 46030102 บ้านคำพิมูล นางหนูจันทร์ วรรณฤทธิ์ ครู คศ.3 5400
1315 46030102 บ้านคำพิมูล นางเพชรรัช บุญศรี ครู คศ.3 5403
1316 46030102 บ้านคำพิมูล นางสุภาภรณ์ บัวพรหม ครู คศ.3 5396
1317 46030102 บ้านคำพิมูล นางภาณี เสถียรรัตน์ ครู คศ.3 5398
1318 46030102 บ้านคำพิมูล นายกิติพงษ์ ศรีคิรินทร์ ครู คศ.1 6811
1319 46030102 บ้านคำพิมูล นางเทียมจันทร์ ไสยวรรณ ครู คศ.3 7671
1320 46030102 บ้านคำพิมูล น.ส.จิตรลดา ตาสาโรจน์ ครูผู้ช่วย คผช. 7675
1321 46030103 บ้านนาไร่เดียว นายมนัส ฉายแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5514
1322 46030103 บ้านนาไร่เดียว นางทิพจันทร์ ธรรมวิเศษ ครู คศ.3 7330
1323 46030103 บ้านนาไร่เดียว นางสุภาภรณ์ โรยรส ครู คศ.1 5516
1324 46030103 บ้านนาไร่เดียว นายธนภพ แสนตุ้มทอง ครู คศ.1 5515
1325 46030103 บ้านนาไร่เดียว นายทรงศักดิ์ นิยะนัน ครู คศ.3 7676
1326 46030103 บ้านนาไร่เดียว นางเครือศรี สารเลา ครู คศ.3 7274
1327 46030103 บ้านนาไร่เดียว นายสัญชัย หงษา ครู คศ.2 5520
1328 46030103 บ้านนาไร่เดียว นายวิวัฒน์ โรจน์สุกิจ ครู คศ.3 5518
1329 46030103 บ้านนาไร่เดียว นายทองแดง ทบประดิษฐ์ ครู คศ.3 7917
1330 46030103 บ้านนาไร่เดียว นายชินโน ศรีบัว ครู คศ.3 5519
1331 46030103 บ้านนาไร่เดียว นายเลิศชาย โรยรส ครู คศ.3 5517
1332 46030103 บ้านนาไร่เดียว นางพูนสุข ปรีพูล ครู คศ.2 5869
1333 46030103 บ้านนาไร่เดียว นายชวรัตน์ สารเลา ครู คศ.3 5522
1334 46030103 บ้านนาไร่เดียว นางพัชรวดี วรชิน ครูผู้ช่วย คผช. 4447
1335 46030104 บ้านโนนค้อ นายทองสุข หวานอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5323
1336 46030104 บ้านโนนค้อ นายพีระศักดิ์ พรพนม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5526
1337 46030104 บ้านโนนค้อ นางมลิวรรณ ภูติโส ครู คศ.3 5525
1338 46030104 บ้านโนนค้อ นายศุภสิทธิ์ สนสุนัน ครู คศ.1 66985
1339 46030104 บ้านโนนค้อ นายสุรศักดิ์ ไชยทองศรี ครู คศ.2 7461
1340 46030104 บ้านโนนค้อ นางวิภาพร นามนิตย์ ครู คศ.2 5538
1341 46030104 บ้านโนนค้อ นางรัชฎาวรรณ ไชยทองศรี ครู คศ.2 5531
1342 46030104 บ้านโนนค้อ นายธีรเนตร พิมพ์รส ครู คศ.2 2548
1343 46030104 บ้านโนนค้อ นางผ่องศรี ถิ่นอภัย ครู คศ.1 7540
1344 46030104 บ้านโนนค้อ นายไชยา ภูติโส ครู คศ.2 5535
1345 46030104 บ้านโนนค้อ นายชาติพิทักษ์ บางวิเศษ ครู คศ.1 1370
1346 46030104 บ้านโนนค้อ น.ส.จุรีรักษ์ นาระวิน ครู คศ.3 7678
1347 46030104 บ้านโนนค้อ นางจันทร์ทิพย์ ภารสำราญ ครู คศ.2 5536
1348 46030104 บ้านโนนค้อ น.ส.ปทุมภรณ์ กุลชาติ ครู คศ.1 4567
1349 46030104 บ้านโนนค้อ นางสดุดี ราชดี ครู คศ.2 5524
1350 46030104 บ้านโนนค้อ นางอำคา นาระวิน ครู คศ.1 6708
1351 46030104 บ้านโนนค้อ นางเพ็ญนภา โรจน์สุกิจ ครู คศ.2 5542
1352 46030104 บ้านโนนค้อ นางกัลยาณี ภูมูลมี ครู คศ.2 5527
1353 46030104 บ้านโนนค้อ นางสิรินทร์ มานะวงศ์ ครูผู้ช่วย คผช. 4184
1354 46030104 บ้านโนนค้อ นายธานินทร์ ผาโคตร ครูผู้ช่วย คผช. 5485
1355 46030104 บ้านโนนค้อ นางวิลาวัลย์ โชติจำรัส ครูผู้ช่วย คผช. 2537
1356 46030104 บ้านโนนค้อ นางเจษราภรณ์ ม่วงจันทร์ ครูผู้ช่วย คผช. 2358
1357 46030104 บ้านโนนค้อ น.ส.เริงฤดี กมลดร ครูผู้ช่วย คผช. 6733
1358 46030104 บ้านโนนค้อ นางอมรรัตน์ อุทรักษ์ ครูผู้ช่วย คผช. 2393
1359 46030105 นาทันวิทยา นายอุทิศ สนสุนัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5545
1360 46030105 นาทันวิทยา นางประทุมวัน ภูพาที ครู คศ.1 2830
1361 46030105 นาทันวิทยา นายสุริยัน จันทรโสตถิ์ ครู คศ.2 5561
1362 46030105 นาทันวิทยา นางวิจิตรา สร้อยสูงเนิน ครู คศ.1 5552
1363 46030105 นาทันวิทยา นางจิตติพร พลสิทธิ์ ครู คศ.2 5808
1364 46030105 นาทันวิทยา น.ส.นริศรา ประชาชิตร ครู คศ.1 6718
1365 46030105 นาทันวิทยา นายประภาส ระวิเรือง ครู คศ.3 7091
1366 46030105 นาทันวิทยา นางอรอนงค์ อุดมรัตน์ ครู คศ.2 7679
1367 46030105 นาทันวิทยา นางรัตนาภรณ์ บุญล้อม ครู คศ.2 126
1368 46030105 นาทันวิทยา น.ส.จริยา กั้ววงษ์ ครูผู้ช่วย คผช. 4207
1369 46030105 นาทันวิทยา นายสิทธิพล นิละปะกะ ครูผู้ช่วย คผช. 6881
1370 46030105 นาทันวิทยา น.ส.พรหมพร บูรวัตร ครูผู้ช่วย คผช. 4210
1371 46030105 นาทันวิทยา น.ส.จินดา กุลชาติ ครูผู้ช่วย คผช. 2277
1372 46030106 บ้านหนองสระพัง นายสุนทร พิมพ์รส ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5557
1373 46030106 บ้านหนองสระพัง นางคำผัน สันวิลาศ ครู คศ.3 5562
1374 46030106 บ้านหนองสระพัง นายสถิตย์ นาถมทอง ครู คศ.2 3696
1375 46030106 บ้านหนองสระพัง นางปราณี พิมพ์รส ครู คศ.3 5558
1376 46030106 บ้านหนองสระพัง นายบัญชา ชำนาญ ครู คศ.2 7809
1377 46030106 บ้านหนองสระพัง น.ส.ปณิฐา ปัตสุริย์ ครู คศ.1 7888
1378 46030106 บ้านหนองสระพัง นายพันธุ์ทิพย์ ศรีเดช ครู คศ.2 5560
1379 46030106 บ้านหนองสระพัง นายสมศักดิ์ รัตนวงษ์ ครู คศ.2 5576
1380 46030106 บ้านหนองสระพัง นายวัชรินทร์ บัวพรหม ครู คศ.2 4656
1381 46030106 บ้านหนองสระพัง นางเสาวคนธ์ ราชฤทธิ์ ครู คศ.1 5559
1382 46030106 บ้านหนองสระพัง นายปรีดี เรืองแสน ครู คศ.2 7805
1383 46030106 บ้านหนองสระพัง นางปิ่นเพชร คุ้มเมือง ครู คศ.2 5564
1384 46030106 บ้านหนองสระพัง นางกานต์ทิตา ปัตถาทุม ครูผู้ช่วย คศ.1 2944
1385 46030106 บ้านหนองสระพัง นายนพรัตน์ ปะวะลี ครูผู้ช่วย คผช. 1952
1386 46030107 บ้านโจดนาตาล นายกิตยากร มังคะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5566
1387 46030107 บ้านโจดนาตาล นายกิตติภพ วิลาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 3310
1388 46030107 บ้านโจดนาตาล นางนิ่มนวล ดาวนันท์ ครู คศ.3 7502
1389 46030107 บ้านโจดนาตาล นางนันทกา อันทรบุตร ครู คศ.3 5577
1390 46030107 บ้านโจดนาตาล นางประเทือง จันทไทย ครู คศ.3 5568
1391 46030107 บ้านโจดนาตาล นายธนบัตร ศิลวิชัย ครู คศ.3 7503
1392 46030107 บ้านโจดนาตาล นายทศพล นิยะนันท์ ครู คศ.3 5427
1393 46030107 บ้านโจดนาตาล นายพิศ ศรสัมฤทธิ์ ครู คศ.3 5569
1394 46030107 บ้านโจดนาตาล นายพรชัย จันทไทย ครู คศ.3 5571
1395 46030107 บ้านโจดนาตาล นางทิพากานต์ ศรีพลัง ครู คศ.3 1694
1396 46030107 บ้านโจดนาตาล นายทศพล โรจน์สุกิจ ครู คศ.1 2665
1397 46030107 บ้านโจดนาตาล นางทองมี ไพรสณฑ์ ครู คศ.3 3128
1398 46030107 บ้านโจดนาตาล นายไสว ทุมรี ครู คศ.3 4275
1399 46030107 บ้านโจดนาตาล นางสุธัญญา พันธุรักษ์ ครู คศ.2 5573
1400 46030107 บ้านโจดนาตาล นายเรืองศิลป์ ไพรสณฑ์ ครู คศ.3 7500
1401 46030107 บ้านโจดนาตาล นางสุชัญญา เยื้องกลาง ครู คศ.2 5570
1402 46030107 บ้านโจดนาตาล นางเกษร นิยะนันท์ ครู คศ.3 4878
1403 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายสำเนียง พิมปัดชา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5579
1404 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายบรรจง สัตราศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 5584
1405 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายประภาส พลโสดา ครู คศ.3 7506
1406 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายประมวล โชติจรุง ครู คศ.2 6490
1407 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายเทิดชัย บัวอาจ ครู คศ.1 4777
1408 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นางรัชฎาภรณ์ พันธะรี ครู คศ.2 7757
1409 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายเต็มใจ วรรณสา ครู คศ.1 7507
1410 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายวุฒิพงษ์ โสภากุล ครู คศ.3 5581
1411 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายไสว คารภูมี ครู คศ.2 6831
1412 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นางสิริกร ยอดยศ ครู คศ.1 5757
1413 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายยุทธศาสตร์ อิ่มสำอางค์ ครู คศ.2 7878
1414 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายธนากิจ ยะสะกะ ครู คศ.3 6118
1415 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายอาทิตย์ หนูเข็ม ครูผู้ช่วย คผช. 2866
1416 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายบดินทร์ โพธิ์ทองดี ครูผู้ช่วย คผช. 6897
1417 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นางกุลธิดา ศรีมามาศ ครูผู้ช่วย คผช. 2542
1418 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา น.ส.วารุณี จิตจักร ครูผู้ช่วย คผช. 4535
1419 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา น.ส.ดวงสมร ศรีใสคำ ครูผู้ช่วย คผช. 2665
1420 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายธงชัย ก้อนบุญใสย ครูผู้ช่วย คผช. 66965
1421 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา นายประจักษ์ ดวนพล ครูผู้ช่วย คผช. 2650
1422 46030109 บ้านนาบอน นายวิวัฒนา คิสาลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 5756
1423 46030109 บ้านนาบอน นายเดชา ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.1 5759
1424 46030109 บ้านนาบอน นางสมหวัง ดุลนีย์ ครู คศ.3 5768
1425 46030109 บ้านนาบอน นางพิศมัย ฤทธิ์ธรรม ครู คศ.3 5773
1426 46030109 บ้านนาบอน นางทองหลาง ไมยะปัน ครู คศ.3 7053
1427 46030109 บ้านนาบอน นางเสาวณีย์ ทิพย์อุทัย ครู คศ.2 7672
1428 46030109 บ้านนาบอน นายไตรภพ ภูหงษ์เพชร ครู คศ.3 7098
1429 46030109 บ้านนาบอน นางวาสนา ดอนศิลา ครู คศ.3 5474
1430 46030109 บ้านนาบอน นายธีรพงษ์ เกษโส ครู คศ.3 5767
1431 46030109 บ้านนาบอน นายสมเด็จ อังคะรุด ครู คศ.3 5772
1432 46030109 บ้านนาบอน นางสมพร มังคะรัตน์ ครู คศ.3 5762
1433 46030109 บ้านนาบอน นางภัทรวดี วิไลพรหม ครู คศ.3 6026
1434 46030109 บ้านนาบอน นายสมชัย ทิพย์อุทัย ครู คศ.3 5428
1435 46030109 บ้านนาบอน นายวิจิตร วิไลพรหม ครู คศ.3 5766
1436 46030109 บ้านนาบอน นางสุภาวดี วรรัตน์ ครู คศ.1 7332
1437 46030109 บ้านนาบอน นางจินตนา มินระวังค์ ครู คศ.3 5761
1438 46030109 บ้านนาบอน นางบุญฑริกา โชติประเดิม ครู คศ.3 5790
1439 46030109 บ้านนาบอน นางแก่นจันทร์ ถิ่นวร แสง ครู คศ.2 7099
1440 46030109 บ้านนาบอน นางรัชฏาพร แสงฤทธิ์ ครู คศ.2 5765
1441 46030109 บ้านนาบอน นายอภิศักดิ์ สุวงทา ครู คศ.1 5488
1442 46030109 บ้านนาบอน นางหทัยรัตน์ ภูงามจิตร ครู คศ.3 5771
1443 46030109 บ้านนาบอน นางเฉลียว จันทะวัน ครู คศ.2 5760
1444 46030109 บ้านนาบอน นายเสถียร อรรถประจง ครู คศ.3 5787
1445 46030109 บ้านนาบอน นายสงค์ ดุลนีย์ ครู คศ.3 5401
1446 46030109 บ้านนาบอน นายประสาท ภูงามจิต ครู คศ.3 5763
1447 46030109 บ้านนาบอน นางวันเพ็ญ เทศารินทร์ ครู คศ.2 1809
1448 46030109 บ้านนาบอน นายปัดชา แก้วจันดา ครู คศ.3 4927
1449 46030109 บ้านนาบอน นายพุธ ผลประสาท ครูผู้ช่วย คผช. 2981
1450 46030109 บ้านนาบอน นางณรัญญา ศรีสุภาพ ครูผู้ช่วย คผช. 4413
1451 46030110 สะพานหินวิทยาคม นายโกเมน ประทุมขัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 5774
1452 46030110 สะพานหินวิทยาคม นางสุขศรี เทศารินทร์ ครู คศ.2 5776
1453 46030110 สะพานหินวิทยาคม นายสมส่วน สุภมาตย์ ครู คศ.3 5222
1454 46030110 สะพานหินวิทยาคม นายถวัลย์ เทศารินทร์ ครู คศ.3 5785
1455 46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5780
1456 46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ นายโกวิทย์ รังคะราช ครู คศ.3 5782
1457 46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ นางรัตนา แสงแก้ว ครู คศ.2 7055
1458 46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ นางอรุณ เจริญสุข ครู คศ.2 300741
1459 46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ นางประภา รังคะราช ครู คศ.3 5784
1460 46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา นายพินิจ นาทองห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5416
1461 46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา นายอิสรพล ปิ่นขจร ครู คศ.1 5465
1462 46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา นางยี่สุ่น ยวงวิภักดิ์ ครู คศ.3 5419
1463 46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา นายเกม ทิพย์อุทัย ครู คศ.2 5417
1464 46030113 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง นายนคร จันทะโสตถิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5507
1465 46030113 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง นายคมเพชร คิสาลัง ครู คศ.1 5508
1466 46030113 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง นายสุพจน์ ชินหงส์ ครู คศ.3 5511
1467 46030113 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง นางลัดดา นาเทียมเขต ครู คศ.2 5510
1468 46030113 ทุ่งมนราษฎร์บำรุง นายประภาส นาเทียมเขต ครู คศ.3 3590
1469 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นายบรรจง หงษ์ชูตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5494
1470 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นางบุญล้ำ ไมยะปัน ครู คศ.3 5503
1471 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นางดรุณรัตน์ ล้วนวิเศษ ครู คศ.2 125705
1472 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นางแสงจันทร์ นามวงษ์ ครู คศ.3 5496
1473 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นายทองม้วน ศรีนวลไสว ครู คศ.3 5505
1474 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นายประสพโชค ยวงวิภักดิ์ ครู คศ.3 6789
1475 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นางจุฬารัตน์ ยวงวิภักดิ์ ครู คศ.3 4874
1476 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นางยินดี อันทระบุตร ครู คศ.2 5498
1477 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว ครู คศ.3 64679
1478 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นางเยาวเรศ พันธ์โนราช ครู คศ.3 112355
1479 46030115 บ้านหนองม่วง นายคำสิงห์ โชติประเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5466
1480 46030115 บ้านหนองม่วง นายพรสวรรค์ ดอนศิลา ครู คศ.3 7673
1481 46030115 บ้านหนองม่วง นายถวัลย์ พันธะรี ครู คศ.3 5469
1482 46030115 บ้านหนองม่วง นายทวีสันต์ จันทะวัน ครู คศ.3 7239
1483 46030115 บ้านหนองม่วง นางอนัญญา คาดีวี ครู คศ.2 7878
1484 46030115 บ้านหนองม่วง นางแสงเพชร อาจอุดม ครู คศ.3 5521
1485 46030115 บ้านหนองม่วง นายโยธินทร์ บุตรวัง ครู คศ.2 7887
1486 46030115 บ้านหนองม่วง นายชุติเดช อาจอุดม ครู คศ.2 5783
1487 46030115 บ้านหนองม่วง นายทวิช จันทะโสต ครู คศ.3 5468
1488 46030115 บ้านหนองม่วง นางสุดารัตน์ บุตรวัง ครู คศ.1 6852
1489 46030115 บ้านหนองม่วง นางศิริเพ็ญ จันทะวัน ครู คศ.3 1749
1490 46030115 บ้านหนองม่วง นางสุภาณี ราชฤทธิ์ ครู คศ.2 7035
1491 46030115 บ้านหนองม่วง นางวิไลวรรณ ใจทาน ครู คศ.3 5467
1492 46030115 บ้านหนองม่วง นางสมัย คาดีวี ครู คศ.3 5687
1493 46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา นายเย็น เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5473
1494 46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา นางนราทิพย์ ศรีคิรินทร์ ครู คศ.2 7563
1495 46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา นางเพ็ญศรี อารามพงษ์ ครู คศ.3 5476
1496 46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา นางเพ็ญทิพย์ ประทุมขำ ครู คศ.2 5475
1497 46030117 สูงเนินวิทยาคม นายชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5479
1498 46030117 สูงเนินวิทยาคม นางเข็มทอง เทศารินทร์ ครู คศ.2 113777
1499 46030117 สูงเนินวิทยาคม นายชาญยุทธ ภูติโส ครู คศ.2 5438
1500 46030117 สูงเนินวิทยาคม นางนิวรรณ กั้วมาลา ครู คศ.2 59245
1501 46030117 สูงเนินวิทยาคม นายประมุม จันทะวัน ครู คศ.3 5487
1502 46030117 สูงเนินวิทยาคม นางสวาท ประดับการ ครู คศ.3 5480
1503 46030117 สูงเนินวิทยาคม นายมนัส ไมยะปัน ครู คศ.2 5490
1504 46030117 สูงเนินวิทยาคม นางเวหารักษา คุณสาร ครู คศ.3 7674
1505 46030117 สูงเนินวิทยาคม นายมานะ ศรีนวลไสว ครู คศ.3 7336
1506 46030117 สูงเนินวิทยาคม นายพรชัย เทศารินทร์ ครู คศ.3 5489
1507 46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล นายศิติชัย วันตะโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 5460
1508 46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล นางจารุณี วันตะโพธิ์ ครู คศ.2 5464
1509 46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล นายสำราญ จุฑาสงค์ ครู คศ.3 5461
1510 46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล นางพิกุลทอง ไตรแก้วเจริญ ครู คศ.3 5462
1511 46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล นายสมพร เทศารินทร์ ครู คศ.3 5663
1512 46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล นางณัชมนพร อรรถประจง ครู คศ.3 1528
1513 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นายศีลธรรม โพนะทา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 5421
1514 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นายรัชพงศ์ คนองมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.1 5422
1515 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางเกศราพร สุวงทา ครู คศ.3 5456
1516 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นายตฤณ บุตรผา ครู คศ.3 5429
1517 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางวิไลวรรณ อามาตย์ ครู คศ.3 5436
1518 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางดาราพร บุตรสุวรรณ์ ครู คศ.3 5399
1519 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางวิมลพรรณ ดุพงษ์ ครู คศ.3 5434
1520 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางกองใจ ศิริกุล ครู คศ.2 5556
1521 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางสุพัฒ ดุลนีย์ ครู คศ.3 5425
1522 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางชวนพิศ ไมยะปัน ครู คศ.2 5439
1523 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นายบุญศรี ดุลนีย์ ครู คศ.3 5435
1524 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางรุ่งทิวา ศรีคิรินทร์ ครู คศ.2 7876
1525 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางอาริสา วริวรรณ ครู คศ.2 5432
1526 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางนันทิยา มันปาติ ครู คศ.3 5433
1527 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นายบท มันปาติ ครู คศ.3 5443
1528 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางวิไลวรรณ พันทะลี ครู คศ.3 5458
1529 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางญาดา จำปาหาร ครู คศ.3 5426
1530 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางสุดารัตน์ ยุระตา ครู คศ.3 5441
1531 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางพิไลพร พันธะรี ครู คศ.3 5430
1532 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางรำแพน สระทอง ครู คศ.3 5431
1533 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม นางบัวพันธ์ โชติจำลอง ครู คศ.2 7878
1534 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นายยุวศักดิ์ ประชาชิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 5446
1535 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นายชาญ ลามุล ครู คศ.3 5452
1536 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นายณรงค์ ภูวนารถ ครู คศ.3 7092
1537 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นายพิชิต ธารพันธุ์ ครู คศ.3 5448
1538 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นายทินกร แก้วปัญญา ครู คศ.3 7093
1539 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นายอิทธิฤทธิ์ ถิตย์รัศมี ครู คศ.2 5065
1540 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นางยุพิน ลามุล ครู คศ.3 5453
1541 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นางรจนาภรณ์ ธารพันธุ์ ครู คศ.3 5459
1542 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นายชมภู ราชติกา ครู คศ.3 5444
1543 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ นางรัติยา รังคะราช ครู คศ.2 7329
1544 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นายสันทัด โพธะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4520
1545 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นางสาธิต บ่อคำ ครู คศ.3 4529
1546 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นางอุไรวรรณ สุดจิตต์ ครู คศ.3 4525
1547 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นายสมัคร กุลศรี ครู คศ.3 4536
1548 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นางนงลักษณ์ กุลศรี ครู คศ.3 4522
1549 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นายไมตรี บ่อคำ ครู คศ.3 4526
1550 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นางบุญร่วม สุประเจิด ครู คศ.3 4521
1551 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นางมุกดา ชนะบุตร ครู คศ.3 4524
1552 46030122 บ้านบัวสามัคคี นายสมใจ สิงห์มหาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4531
1553 46030122 บ้านบัวสามัคคี นายธัชพล ใจศิริ ครู คศ.2 4532
1554 46030122 บ้านบัวสามัคคี นางรัศมี เพ็งผลา ครู คศ.2 4035
1555 46030122 บ้านบัวสามัคคี นางประชิน เปล่งฉวี ครู คศ.3 7117
1556 46030122 บ้านบัวสามัคคี นางนิรดา จันทยุทธ ครู คศ.3 4558
1557 46030122 บ้านบัวสามัคคี นางจีรนันท์ พิมพ์รส ครู คศ.2 2120
1558 46030122 บ้านบัวสามัคคี นายคมจิต แสนมหาชัย ครู คศ.2 4533
1559 46030122 บ้านบัวสามัคคี นายฉลาด นาระวิน ครูผู้ช่วย คผช. 2378
1560 46030123 คำเม็กวิทยา นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4543
1561 46030123 คำเม็กวิทยา นางจุฬาภรณ์ ประทุม ครู คศ.3 4545
1562 46030123 คำเม็กวิทยา นายประสาร กุลศรี ครู คศ.3 4574
1563 46030123 คำเม็กวิทยา นายเร่งฤทธ์ โพธิสุวรรณ ครู คศ.3 4547
1564 46030123 คำเม็กวิทยา นายสมเกียรติ ฆารสาย ครู คศ.2 4548
1565 46030123 คำเม็กวิทยา นายบุญเรือง พรมรัตน์ ครู คศ.2 4456
1566 46030123 คำเม็กวิทยา นางลดาวัลย์ ไชยเทพา ครู คศ.3 1962
1567 46030123 คำเม็กวิทยา นายอดุลย์ โนวะ ครู คศ.2 7807
1568 46030123 คำเม็กวิทยา นางบุญเรือง คาดีวี ครู คศ.3 4463
1569 46030123 คำเม็กวิทยา นายรัศมี สารวัน ครู คศ.2 4549
1570 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา นายสมยศ เพ็งผลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4554
1571 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา นายมานิต พรทโนภาส ครู คศ.3 4559
1572 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา นายเทวิล ศรีสองเมือง ครู คศ.1 4557
1573 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา น.ส.จุฬารัตน์ กิยะแพทย์ ครู คผช. 1817
1574 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา นางจินตนา ศรีสองเมือง ครู คศ.2 4156
1575 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา น.ส.อมรวรรณ โนวะ ครู คศ.2 4556
1576 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา น.ส.ภัทรวิมล ยี่สารพัฒน์ ครู คศ.1 4376
1577 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา นายไกรรุก ภูธาตุทิพย์ ครู คศ.3 2654
1578 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา น.ส.ฉัตรลดา เพ็งผลา ครูผู้ช่วย คผช. 1981
1579 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา นางวิลาวัลย์ ไชยเอนก ครูผู้ช่วย คผช. 66760
1580 46030125 โพธิ์คำประชาสรรพ์ นายเรืองศิลป์ ไชยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4561
1581 46030125 โพธิ์คำประชาสรรพ์ นายบุญนำ การร้อย ครู คศ.3 4563
1582 46030125 โพธิ์คำประชาสรรพ์ นายประเสริฐ แลศิลา ครู คศ.2 4562
1583 46030125 โพธิ์คำประชาสรรพ์ นายวัชรินทร์ ศรีกุลจันทร์ ครู คศ.3 4403
1584 46030126 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง นายองอาจ วรวะไล ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4566
1585 46030126 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย ครู คศ.1 4569
1586 46030126 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง นายสานิตย์ สิทธิอุปชา ครูผู้ช่วย คผช. 2707
1587 46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ นายสุธวัธช์ เทศารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4570
1588 46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ นายบุญศรี นาสมวงศ์ ครู คศ.3 4572
1589 46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ นายพิทักษ์ ประทุม ครู คศ.1 4573
1590 46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ นางเทียนทอง นาสมวงศ์ ครู คศ.3 4571
1591 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นายเวทิน พันธุขันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4458
1592 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นายมนตรี ภูวิโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.1 6709
1593 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางนวนดี ไชยโยธา ครู คศ.2 4465
1594 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางสิริวรรณวดี หลักคำ ครู คศ.2 7357
1595 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางชัชนกพร จันนามิตร์ ครู คศ.2 4302
1596 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นายบุญเพียง แทบสี ครู คศ.3 4471
1597 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นายเผ่า ยาสมุทร ครู คศ.2 118457
1598 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางอุไร อิ่มแมน ครู คศ.3 4460
1599 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางอำไภรัตน์ เพ็ญประชุม ครู คศ.3 4473
1600 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางรัตนพันธุ์ บุญไชโย ครู คศ.1 4226
1601 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางพรเพ็ญ โชติบุญ ครู คศ.3 4468
1602 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นายเด่น ยุระพันธ์ ครู คศ.2 4333
1603 46030129 บ้านกอกวิทยาคม น.ส.สุลักษณา แก้วแหวน ครู คศ.1 4506
1604 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางพิมพา ยุระพันธุ์ ครู คศ.3 4469
1605 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางพิบูลย์ พันธุขันธ์ ครู คศ.3 4466
1606 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางนฤมล ยนต์พันธุ์ ครู คศ.3 4510
1607 46030129 บ้านกอกวิทยาคม นางเกศรินทร์ แทบสี ครู คศ.3 4467
1608 46030130 บ้านแก้งกะอาม นายวิรัตน์ พัฒนะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4475
1609 46030130 บ้านแก้งกะอาม นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว ครู คศ.2 10428
1610 46030130 บ้านแก้งกะอาม นางโสภิดา เรืองศิริ ครู คศ.3 6092
1611 46030130 บ้านแก้งกะอาม นางลาวัลย์ คิดค้า ครู คศ.2 4597
1612 46030130 บ้านแก้งกะอาม นางเรวดี สารวิถี ครู คศ.2 7082
1613 46030130 บ้านแก้งกะอาม นายศุภโชติ ศรีพงษ์ชัย ครู คศ.3 1805
1614 46030130 บ้านแก้งกะอาม นายพงษ์ศักดิ์ ประมายะยัง ครู คศ.2 4482
1615 46030130 บ้านแก้งกะอาม นายไพรัตน์ เลิศสงคราม ครูผู้ช่วย คผช. 2367
1616 46030130 บ้านแก้งกะอาม นายนาวิน มะโนขันธ์ ครูผู้ช่วย คผช. 1802
1617 46030131 บ้านขมิ้น นายวีระพงษ์ นนทะคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4485
1618 46030131 บ้านขมิ้น นางผดุง นามบัญหา ครู คศ.3 4494
1619 46030131 บ้านขมิ้น นายสมพร คิดอ่าน ครู คศ.2 4489
1620 46030131 บ้านขมิ้น น.ส.จุฑารัตน์ สุพลแสง ครู คศ.1 7453
1621 46030131 บ้านขมิ้น นายธนพนธ์ บูระพา ครู คศ.2 4490
1622 46030131 บ้านขมิ้น นางสุดารัตน์ มุลชาติ ครู คศ.2 4491
1623 46030131 บ้านขมิ้น น.ส.วรรฒมล แน่นอุดร ครูผู้ช่วย คผช. 4161
1624 46030131 บ้านขมิ้น นายราชิต มีนารัตน์ ครูผู้ช่วย คผช. 67281
1625 46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์ นายสุดชา จรัสแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4503
1626 46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์ นางวิลาวรรณ โชติประดับ ครู คศ.3 6435
1627 46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์ น.ส.จิรัชยา การถัก ครูผู้ช่วย คศ.1 2530
1628 46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์ น.ส.จันทร์เพ็ญ ศิริเกษ ครูผู้ช่วย คผช. 4452
1629 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา นายปัญญา ยี่สารพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4443
1630 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา นายอาคม บุญเพลิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4835
1631 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา นางบรรยาย ศรีประไหม ครู คศ.3 4453
1632 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ครู คศ.2 7940
1633 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา นางไชยนิต มณีสร้อย ครู คศ.3 4450
1634 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา นางรวิวรรณ ชาญวิริยะปรีดา ครู คศ.2 7942
1635 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา นางวิเชียร ยี่สารพัฒน์ ครู คศ.3 4455
1636 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา นางดุษฎีมาลา จันทร์สะอาด ครู คศ.3 4454
1637 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา นางมณี เซ็นกลาง ครู คศ.3 4449
1638 46030135 หนองสนมราษฎร์อำนวย นายสำราญ มณีสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4497
1639 46030135 หนองสนมราษฎร์อำนวย นางมะลิวัลย์ สุพรม ครู คศ.3 4534
1640 46030135 หนองสนมราษฎร์อำนวย นางอุทัยรัตน์ พินิจงาม ครู คศ.2 4958
1641 46030135 หนองสนมราษฎร์อำนวย น.ส.ภัทราภรณ์ จันทรบุตร ครู คศ.2 4499
1642 46030136 บ้านคำหม่วย นายกรชกร ชวติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4575
1643 46030136 บ้านคำหม่วย น.ส.กนกวรรณ วิเชียรเขต ครู คศ.1 6612
1644 46030136 บ้านคำหม่วย นางกาญจนา มหิพันธุ์ ครู คศ.3 4365
1645 46030136 บ้านคำหม่วย นางวรญา เถาวัลย์ดี ครู คศ.3 4578
1646 46030136 บ้านคำหม่วย นายอภินันท์ จันทร์สะอาด ครู คศ.3 4580
1647 46030137 ดงบังนาฟ้าผ่า นายบรรพจน์ ทัพซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4513
1648 46030137 ดงบังนาฟ้าผ่า นายพีระวีฒน์ เถาวัลย์ดี ครู คศ.2 4515
1649 46030137 ดงบังนาฟ้าผ่า นายวิเชียร จันทยุทธ ครู คศ.2 7955
1650 46030137 ดงบังนาฟ้าผ่า นางพิธพร หน้างาม ครู คศ.3 3261
1651 46030137 ดงบังนาฟ้าผ่า นายบุญสม หน้างาม ครู คศ.3 3997
1652 46030137 ดงบังนาฟ้าผ่า นางชนิดา ตาดวงษ์ ครู คศ.3 4517
1653 46030137 ดงบังนาฟ้าผ่า นายอนุพันธุ์ บุญสาร ครู คศ.3 4462
1654 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นายถวิล ภารแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4196
1655 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นายปริญญา ภูนาฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 1826
1656 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางอำไพวรรณ์ สุรันนา ครู คศ.2 4540
1657 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางสะอาด ถวิล ครู คศ.2 4528
1658 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นายพิมล มัชฌิโม ครู คศ.3 6398
1659 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา น.ส.สุวรรณี เยี่ยมศิริ ครู คศ.3 7499
1660 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางสมจิต ญานกาย ครู คศ.3 7496
1661 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางอำไพ แก้วบุญชา ครู คศ.2 7301
1662 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางสุภี มันปาฏิ ครู คศ.2 4271
1663 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางบุญเพ็ง ศักดิ์จิรพาพงษ์ ครู คศ.3 4198
1664 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางอรุณี ไชยภักดี ครู คศ.3 7810
1665 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นายวรวัฒน์ ตะพานแก้ว ครู คศ.3 4202
1666 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางสุกานดา ภูนาฤทธิ์ ครู คศ.3 4201
1667 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางรัชนก นามชารี ครู คศ.2 4502
1668 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา นางนันทา มัชฌิโม ครู คศ.3 4211
1669 46030139 บ้านสร้างแสน นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4257
1670 46030139 บ้านสร้างแสน นางอนงค์ลักษณ์ เชาว์พลกรัง ครู คศ.3 4261
1671 46030139 บ้านสร้างแสน นางไพรินทร์ เผ้าหอม ครู คศ.3 258
1672 46030139 บ้านสร้างแสน นางศุภลักษณ์ นาแถมทอง ครู คศ.3 4259
1673 46030139 บ้านสร้างแสน นางสุมาลี กองลี ครู คศ.3 4262
1674 46030139 บ้านสร้างแสน นายปรีดา มานะวงศ์ ครู คศ.3 4264
1675 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4266
1676 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา นางศรีธาตุ ทองแสง ครู คศ.2 4338
1677 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา นายดอย วัชรหทัย ครู คศ.3 7653
1678 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา นายสมศักดิ์ ปลอดไธสง ครู คศ.2 4270
1679 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา นางประภัสสร ยะณะโชติ ครู คศ.3 4267
1680 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา นางจำนงค์ พรมคำบุตร ครู คศ.3 4269
1681 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา นายเสรี ทองรุ่ง ครู คศ.2 6554
1682 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา นางวัชรินทร์ ราษี ครู คศ.3 4272
1683 46030141 บ้านหนองป่าอ้อย นายถิรเดช ศรีวรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4290
1684 46030141 บ้านหนองป่าอ้อย นายประสิทธิ์ บอนคำ ครู คศ.3 4296
1685 46030141 บ้านหนองป่าอ้อย นายทองสาย โพธิสุวรรณ ครู คศ.2 4295
1686 46030141 บ้านหนองป่าอ้อย นายสนุก ใจเอื้อ ครู คศ.3 4292
1687 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายบุญสืบ ประจำตน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4212
1688 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นางบุญถัน สิทธิการ ครู คศ.2 7534
1689 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายกนก ศิริกุล ครู คศ.3 4553
1690 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายเศวต ตาสาโรจน์ ครู คศ.3 4219
1691 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นางวีลยา เนาวะเศษ ครู คศ.3 4227
1692 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายไพรฤทธิ์ พันธ์สะอาด ครู คศ.3 4215
1693 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นางสุวิมล จิตฟุ้ง ครู คศ.3 4344
1694 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก ครู คศ.2 4408
1695 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นางอุไรวรรณ คนใจบุญ ครู คศ.2 4216
1696 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายสุคนธ์ ยะณะโชติ ครู คศ.3 4223
1697 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นางยุวนา สารปรัง ครู คศ.3 4220
1698 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายนฤดล โอษคลัง ครู คศ.2 7652
1699 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายสมพร ค้ำชู ครู คศ.3 4217
1700 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายปัจฉิม สระแก้ว ครู คศ.3 4225
1701 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นายพิทักษ์ นิลโฉม ครู คศ.1 4214
1702 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม นางจันทร์เพ็ญ ค้ำชู ครู คศ.2 4218
1703 46030143 บ้านโนนสะอาด นายเฉลิมเกียรติ ศรีครินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4284
1704 46030143 บ้านโนนสะอาด นายสมศักดิ์ ไชยแสนท้าว ครู คศ.3 4288
1705 46030143 บ้านโนนสะอาด นางวัฒนา บุบผา ครู คศ.2 4286
1706 46030143 บ้านโนนสะอาด นางวนิดา ภูจริต ครู คศ.2 4285
1707 46030143 บ้านโนนสะอาด นางบุญมา ไชยแสนท้าว ครู คศ.3 4340
1708 46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม นายสุพันธ์ ทิพโทติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4337
1709 46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม นางจารุณี ขวัญโพน ครู คศ.2 4341
1710 46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม นางประนอม จันทะแสง ครู คศ.3 4345
1711 46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม น.ส.ณัฐทิภรณ์ ดัสกรณ์ ครู คศ.2 1996
1712 46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม นางรัชนี วิชาญ ครู คศ.2 6543
1713 46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม นายวิชัย ศรีจันทร์ ครู คศ.3 4343
1714 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายสมัคร เยาวกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4147
1715 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4149
1716 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางรุจิรา แสนยศบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 6579
1717 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายแสวง จันทรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4148
1718 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายธานี การสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4156
1719 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายวรจักษ์ จิตจักร ครู คศ.2 4172
1720 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายเจริญ ฤทธิ์รุ่ง ครู คศ.3 4565
1721 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางดุษณี ศิริสุวรรณวัตร ครู คศ.3 4158
1722 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางวงเดือน ปอศิริ ครู คศ.3 4483
1723 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางนัดดา พลประถม ครู คศ.3 4185
1724 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางปิยาภรณ์ นาทองบ่อ ครู คศ.2 66526
1725 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายผลาชัย ศรีหาญ ครู คศ.3 6374
1726 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางลำดวน มินไธสง ครู คศ.2 4190
1727 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางยุพิน วงศ์ษาพาน ครู คศ.3 4407
1728 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายสุภาพ ไชยทองศรี ครู คศ.2 4194
1729 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายสยาม ศรีมหาไชย ครู คศ.3 5764
1730 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางยุวดี จันทะยุทธ ครู คศ.3 7660
1731 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางุสุดาทิพย์ สินธุโคตร ครู คศ.3 7964
1732 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ น.ส.รุ่งนภา โพธะศรี ครู คศ.1 4384
1733 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางทิพย์สุดา โพธิไสย ครู คศ.2 1760
1734 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายธงชัย พลสูงเนิน ครู คศ.3 6402
1735 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายรณรงวิช โลหะมาศ ครู คศ.3 4173
1736 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางวัชราภรณ์ อุ่นทะยา ครู คศ.3 4293
1737 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางสำเนียง ไชยทองศรี ครู คศ.3 4179
1738 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางสุวคนธ์ พลสูงเนิน ครู คศ.3 4159
1739 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางเบญจพร สารขันธ์ ครู คศ.2 7371
1740 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายตระกูล สุวรรณศรี ครู คศ.2 4472
1741 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางบัวรอม ศรีหาญ ครู คศ.2 6367
1742 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางบัญทม ไกยเดช ครู คศ.2 7325
1743 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายทวี รัดที ครู คศ.3 4329
1744 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางพวงรัตน์ จิตจักร ครู คศ.3 2085
1745 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางมุกดา จิตตภานันท์ ครู คศ.3 4191
1746 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางลดาวรรณ์ บุญเสนอ ครู คศ.3 4208
1747 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายนิวัตร ศิลา ครู คศ.2 4324
1748 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางบังอร ขินานา ครู คศ.3 5354
1749 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางปาริชาต วิชัยศร ครู คศ.2 5551
1750 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางรพิกร อาษาศึก ครู คศ.2 6426
1751 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางไพรัตน์ ภูศรีโสม ครู คศ.3 4174
1752 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายประภัสสร จำเริญสม ครู คศ.3 4470
1753 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางลำพันธ์ ไชยทองศรี ครู คศ.3 4319
1754 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางรสสุคนธ์ จำเริญสม ครู คศ.3 4162
1755 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายทินกร ยนยุบล ครู คศ.3 6396
1756 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ น.ส.กฤติยาภรณ์ ภูละมุล ครู คศ.2 7777
1757 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางทิพวรรณ อุเทศ ครู คศ.3 7945
1758 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ น.ส.ไพรวัลย์ ภูถี่ถ้วน ครู คศ.3 6865
1759 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางจงจิต ศรีมหาไชย ครู คศ.3 4477
1760 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางนิศากร ถารัตน์ ครู คศ.3 4186
1761 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางสุจิตรา จรัสแผ้ว ครู คศ.3 7319
1762 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายพิศ กินรี ครู คศ.3 4170
1763 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางสุกัญญา สารจันทร์ ครู คศ.2 263
1764 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางพชรมน ประมวลปรีชา ครู คศ.3 4192
1765 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางพิมพลักษณ์ กมลตรี ครู คศ.2 7533
1766 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายวุฒิชัย ศิริสุวรรณวัตร ครู คศ.3 4195
1767 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายสมเดช จิตจักร ครู คศ.3 4236
1768 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางวรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ ครู คศ.1 4394
1769 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางระดับ ตาสาโรจน์ ครู คศ.3 7452
1770 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางวันภัค โลหะมาศ ครู คศ.3 4163
1771 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางกาญจนา คำก้อน ครู คศ.2 7946
1772 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางลำไย อันสงคราม ครู คศ.2 4176
1773 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางลำใย ภูแล่นกี่ ครู คศ.3 6411
1774 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางศิริลักษณ์ ไชยโส ครู คศ.3 4464
1775 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายสกลศักดิ์ บุญไชโย ครู คศ.3 7175
1776 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางยุวดี แสนโยธา ครู คศ.3 7303
1777 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางจินตนา สว่างสุข ครู คศ.2 4274
1778 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางอมรลักษณ์ ศิลาจันทร์ ครู คศ.2 4508
1779 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางพุทธชาติ ภูจอมจิต ครู คศ.3 4480
1780 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางละดาวัลย์ ปัญญา ครู คศ.3 4512
1781 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางปราณี ศิลา ครู คศ.2 3128
1782 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางรวิวรรณ แสนเมืองชิน ครู คศ.3 4152
1783 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางอุไรวรรณ ยาสมุทร ครู คศ.2 4178
1784 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายลิขิต วงศ์ษาพาน ครู คศ.3 4404
1785 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางปิยะดา อุดมนา ครู คศ.2 4258
1786 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางวีณารัตน์ คำชนะ ครู คศ.3 4164
1787 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางฉวีวรรณ ประจำตน ครู คศ.3 5385
1788 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางนิดา เวทย์ศิริยานันท์ ครู คศ.3 4241
1789 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางทัศนีย์ พัฒนะสาร ครู คศ.2 4481
1790 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางน้อม จันทระบุตร ครู คศ.3 4193
1791 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ นางพรพรรณ ภายศรี ครูผู้ช่วย คผช. 2539
1792 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นายสุรเดช ภูขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4229
1793 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นายประเสริฐ อินทร์พรหม ครู คศ.2 7454
1794 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นางเทียนทอง ศรีมหาไชย ครู คศ.2 7046
1795 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" น.ส.อัครภา อนุศาสตร์ ครู คศ.2 4230
1796 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นางราตรี เดชะองอาจ ครู คศ.3 4233
1797 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นางสถิตย์ จิตจักร ครู คศ.3 4496
1798 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นางกินรี บุญเพลิง ครู คศ.3 4242
1799 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" ส.ต.ต.สมศักดิ์ ภูกระบิล ครู คศ.3 7042
1800 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นางบุญส่ง พิมพิสัย ครู คศ.3 6571
1801 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นางศิริพักตร์ ดอกจันทร์ ครู คศ.2 4249
1802 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นายนคร สุรันนา ครู คศ.2 4234
1803 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นางมงคล ผลภิญโญ ครู คศ.2 6615
1804 46030146 หนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" นางทศพร ประมายะยัง ครู คศ.2 7689
1805 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นายสหพล แสนปากดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4244
1806 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางมัลลิกา สุพรม ครู คศ.3 134411
1807 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางอาภรณ์ เทพพุทธางกูร ครู คศ.3 5055
1808 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ น.ส.ศิริลักษณ์ สารขันธ์ ครู คศ.1 83382
1809 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางเกษร บุญเจริญ ครู คศ.3 4254
1810 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นายยศวัฒน์ โชติพัชรอนันต์ ครู คศ.3 244
1811 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางอุรณี ศรีวรสาร ครู คศ.3 4251
1812 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ น.ส.รจนา ใจศิริ ครู คศ.1 4306
1813 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางรุ้งราวรรณ มากคะมุด ครู คศ.2 7936
1814 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางบุหงา แสนปากดี ครู คศ.3 4256
1815 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางภัทราภรณ์ โยธารินทร์ ครู คศ.2 8978
1816 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ น.ส.อรุณรัตน์ จันทะลือ ครู คศ.3 4461
1817 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นายไพโรจน์ โยธารินทร์ ครู คศ.3 6665
1818 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางสุนันทา เสนาะเสียง ครู คศ.3 7535
1819 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางรัตนา สุวรรณศรี ครู คศ.2 7659
1820 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางพรทิวา ทำนาเมือง ครู คศ.3 7177
1821 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ น.ส.ศุลีพร โสดามรรค ครู คศ.3 4250
1822 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางศุภาลักษณ์ ขันชะพัฒน์ ครู คศ.3 4377
1823 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางศรีอนงค์ ภูชำนิ ครู คศ.3 7958
1824 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นายสมาน คมจิต ครู คศ.3 7560
1825 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ นางบัวจันทร์ ภูต้องลม ครู คศ.3 4153
1826 46030148 หนองกุงสมเด็จ นางนภัสสร อุ่นบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4277
1827 46030148 หนองกุงสมเด็จ นายวิรัตน์สรรพ์ จันทะสอน ครู คศ.3 4278
1828 46030148 หนองกุงสมเด็จ นางเนตร์ศิริ โชติพัชรอนันต์ ครู คศ.2 4282
1829 46030148 หนองกุงสมเด็จ นางสุนันทา แกมขุนทด ครู คศ.3 7040
1830 46030148 หนองกุงสมเด็จ นางเสาวณี เทพารส ครู คศ.3 4279
1831 46030148 หนองกุงสมเด็จ นางเกศเกล้า สระแก้ว ครู คศ.3 4283
1832 46030148 หนองกุงสมเด็จ นางสุจิตรา พิกุลดก ครู คศ.2 4253
1833 46030148 หนองกุงสมเด็จ นางอนิศรา วิชัยโย ครู คศ.3 4260
1834 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นายประคอง การศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4374
1835 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นายบวร ภูปานผา ครู คศ.3 4386
1836 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางปราณี น้อยสารบรรณ์ ครู คศ.2 4382
1837 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นายอำนวย แก้วบุญใส ครู คศ.3 4509
1838 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นายธวัช ไชยโส ครู คศ.2 7006
1839 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางยุพเยาว์ ไชยศรี ครู คศ.3 4383
1840 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางมะลิ สุขอินทร์ ครู คศ.3 7826
1841 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางเยาวลักษณ์ เวียงอินทร์ ครู คศ.2 4379
1842 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางกัลยาณี นิลจินดา ครู คศ.3 4385
1843 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางกรรณิการ์ ระวิวรรณ ครู คศ.3 7656
1844 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นายบุญเยี่ยม สุระเสียง ครู คศ.2 4378
1845 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางบังอร การศักดิ์ ครู คศ.3 4388
1846 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางสุพัตรา สดสะอาด ครู คศ.3 4387
1847 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางอวยพร สระแก้ว ครู คศ.3 4381
1848 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล นางวัชราภรณ์ ธนิตกุล ครู คศ.2 4389
1849 46030150 บ้านโนนชาด นายสุรินทร์ อสุระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4390
1850 46030150 บ้านโนนชาด นายภาณุเมศ เพชรโรจน์ ครู คศ.3 4406
1851 46030150 บ้านโนนชาด น.ส.พวงเพชร ศรีทอง ครู คศ.1 4541
1852 46030150 บ้านโนนชาด นายพิสิษฐ์ คำแสนโคตร ครู คศ.3 4392
1853 46030150 บ้านโนนชาด นางสุลัดดา เฉียบแหลม ครู คศ.2 4401
1854 46030150 บ้านโนนชาด นางนิพัทสา จำปานิล ครู คศ.2 7559
1855 46030150 บ้านโนนชาด นายกิจจา อัดโดดดร ครู คศ.3 4398
1856 46030150 บ้านโนนชาด นางขวัญใจ คำแสนโคตร ครู คศ.3 302272
1857 46030150 บ้านโนนชาด นางสุดารัตน์ ภารแผ้ว ครู คศ.3 4402
1858 46030150 บ้านโนนชาด นายบุญทัน จรบุรี ครู คศ.3 4399
1859 46030150 บ้านโนนชาด นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ ครู คศ.2 66547
1860 46030150 บ้านโนนชาด นางพรรณอร โยธาศิริ ครู คศ.2 4400
1861 46030150 บ้านโนนชาด นางสมพร เกื้อสุวรรณ ครู คศ.3 113793
1862 46030150 บ้านโนนชาด นายประวีร์ ดลโสภณ ครู คศ.3 7657
1863 46030150 บ้านโนนชาด น.ส.รุ่งนภา จินดามล ครูผู้ช่วย คศ.1 2532
1864 46030150 บ้านโนนชาด นายอาทิตย์ อรัญรุท ครูผู้ช่วย คผช. 4320
1865 46030151 บ้านสร้างแก้ว นายวุฒิชัย เวียงนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4409
1866 46030151 บ้านสร้างแก้ว นางเพ็ญศรี ศรีทอง ครู คศ.3 4416
1867 46030151 บ้านสร้างแก้ว นางอ่อนจันทร์ ภูชนะศรี ครู คศ.2 4414
1868 46030151 บ้านสร้างแก้ว นางงามพิศ เวียงนนท์ ครู คศ.3 4538
1869 46030151 บ้านสร้างแก้ว นายสุบิน ชมภูทัศน์ ครู คศ.2 4410
1870 46030151 บ้านสร้างแก้ว นางเรืองอุไร ภูติโส ครู คศ.3 4396
1871 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม นางจันทร์ฉาย หลาวมา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4418
1872 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม นายทนงชัย ลาภรัตนวิทยา ครู คศ.3 6126
1873 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม นางสมาน ภารสำราญ ครู คศ.3 4422
1874 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม นายชาติ เศษหอม ครู คศ.3 4420
1875 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม นางสุภณิดา ศรีวงศ์แสง ครู คศ.2 7760
1876 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม นายพยอม สุขอินทร์ ครู คศ.2 7299
1877 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม นายจรุงศักดิ์ โพธิ์ภู ครูผู้ช่วย คผช. 5582
1878 46030153 โคกกลางสมเด็จ นายสุวิทย์ กมลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4425
1879 46030153 โคกกลางสมเด็จ นางศรีสุดา นันททรัพย์ ครู คศ.3 4836
1880 46030153 โคกกลางสมเด็จ นายมนตรี อินทรสถาพร ครู คศ.2 4428
1881 46030153 โคกกลางสมเด็จ นางณัฐิมา บุญโพธิ์ ครู คศ.2 4430
1882 46030153 โคกกลางสมเด็จ น.ส.ศุภลักษณ์ ผลสว่าง ครู คศ.1 6468
1883 46030154 บ้านคำไผ่ นายสารเสน่ห์ ทิพจร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4431
1884 46030154 บ้านคำไผ่ นายสุนนาค สีดามาตย์ ครู คศ.3 4435
1885 46030154 บ้านคำไผ่ นางสาคร สีดามาตย์ ครู คศ.2 4433
1886 46030154 บ้านคำไผ่ นางบานเย็น โยหาสิทธิ์ ครู คศ.3 4432
1887 46030154 บ้านคำไผ่ นายนิวัตน์ ร่วมรักษ์ ครู คศ.2 4434
1888 46030154 บ้านคำไผ่ นางสุดารัตน์ นารินท์ ครู คศ.2 4397
1889 46030155 หนองขามวิทยา นายเสกสรร ถารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4437
1890 46030155 หนองขามวิทยา นายสมหวัง สุพรม ครู คศ.2 6547
1891 46030155 หนองขามวิทยา น.ส.หนูแดง ทูลฉลอง ครู คศ.3 7697
1892 46030155 หนองขามวิทยา น.ส.สายลมเย็น โสดามรรค ครู คศ.2 4441
1893 46030158 บ้านหนองไผ่ นายประพันธ์ศักดิ์ เกลี้ยงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 4363
1894 46030158 บ้านหนองไผ่ นางรัตนา ซ่ำศาสตร์ ครู คศ.3 51953
1895 46030158 บ้านหนองไผ่ นางสดศรี ทำมา ครู คศ.3 4364
1896 46030158 บ้านหนองไผ่ นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์ ครูผู้ช่วย คผช. 5346
1897 46030159 บ้านนาทัน นายภิพบ สินธุโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4356
1898 46030159 บ้านนาทัน นายประยงค์ นุ่นสีดา ครู คศ.2 5442
1899 46030159 บ้านนาทัน นางพัชริดา นาใจรีบ ครู คศ.2 4361
1900 46030159 บ้านนาทัน นางนภาพร อ่อนเขียว ครู คศ.3 4360
1901 46030159 บ้านนาทัน นางศิวาพร ศาลารักษ์ ครู คศ.3 4314
1902 46030160 บ้านดงแหลม นายดำรง มูลป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4369
1903 46030160 บ้านดงแหลม นายจรัส รังวิจี ครู คศ.2 4373
1904 46030160 บ้านดงแหลม นายศักดิ์ชัย ภูคงน้ำ ครู คศ.2 4371
1905 46030160 บ้านดงแหลม นางจิราภรณ์ รังวิจี ครู คศ.3 4372
1906 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นายธำรงค์ วิชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4297
1907 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางสุกัลยา ดลวาส ครู คศ.2 4564
1908 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางไพจิตร ตาสาโรจน์ ครู คศ.3 4317
1909 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางศิริพงษ์ มะละสาร ครู คศ.2 5529
1910 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นายพิพัฒ ตาสาโรจน์ ครู คศ.3 4308
1911 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางจิตรา รุ่งนามา ครู คศ.1 1711
1912 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ น.ส.อนงค์ ซ่ำศาสตร์ ครู คศ.3 4300
1913 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ น.ส.บุญโฮม ศรีลาพัฒน์ ครู คศ.2 4311
1914 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ น.ส.ทองแปลน ชมภูทัศน์ ครู คศ.3 4228
1915 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางสมาน ตะติยรัตน์ ครู คศ.3 4301
1916 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ น.ส.ทัศนีย์ แกมนิรัตน์ ครู คศ.3 4313
1917 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นายสำลี ประดับคำ ครู คศ.3 109117
1918 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางศิริลักษณ์ โพธะกัน ครู คศ.3 4304
1919 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางสมพร วิชาญ ครู คศ.3 7300
1920 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางวัชราพร คะอังกุ ครู คศ.3 2365
1921 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นายประดิษฐ์ ไสยวีจีน ครู คศ.2 4322
1922 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ นางจีราพร ประดับคำ ครู คศ.3 4305
1923 46030162 แก่งพฤาชัยวิทยา นายไพบูลย์ พรหมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4323
1924 46030162 แก่งพฤาชัยวิทยา นางจุไรรัตน์ มรรควิจิตร ครู คศ.2 4326
1925 46030162 แก่งพฤาชัยวิทยา นางฐิตินาฏ พรหมราช ครู คศ.3 7655
1926 46030162 แก่งพฤาชัยวิทยา นายวิทยากร ชมภูศรี ครู คศ.3 4327
1927 46030162 แก่งพฤาชัยวิทยา นางพลอย วีรศักดา ครู คศ.3 7838
1928 46030162 แก่งพฤาชัยวิทยา นายวิทยา มรรควิจิตร ครู คศ.3 4334
1929 46030162 แก่งพฤาชัยวิทยา นางอรชร ผารธรรม ครู คศ.2 4820
1930 46030162 แก่งพฤาชัยวิทยา นายสมบัติ ศรีมงคล ครู คศ.3 7654
1931 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 4348
1932 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด นายคณฑี กุลนิติ ครู คศ.2 4349
1933 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด นางบุปผา ภูปานผา ครู คศ.3 4353
1934 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด นายเล็ก คำคุ้ม ครู คศ.3 7304
1935 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด นางกัลยาภรณ์ หงษ์ชูตา ครู คศ.3 4351
1936 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด นางดารณี เวียงอินทร์ ครู คศ.3 4355
1937 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด นางทิวะสุดา ฦๅชา ครู คศ.2 7619
1938 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด นายสำรอง วิศรียา ครู คศ.2 4354
1939 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด นางวลัยภรณ์ วิศรียา ครู คศ.2 4352
1940 46030164 คำบงพิทยาคม นายมนู ผันผ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6778
1941 46030164 คำบงพิทยาคม นายประดิษฐ์ วิชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6779
1942 46030164 คำบงพิทยาคม นางศรีประไพ กุลมงกฎ ครู คศ.3 6809
1943 46030164 คำบงพิทยาคม นายอรัญ มาศเกษม ครู คศ.3 6874
1944 46030164 คำบงพิทยาคม นางช่อทิพย์ แสบงบาล ครู คศ.3 6791
1945 46030164 คำบงพิทยาคม นางมณีวรรณ ชาววัง ครู คศ.3 6803
1946 46030164 คำบงพิทยาคม นายละคร วุฒิสาร ครู คศ.3 7488
1947 46030164 คำบงพิทยาคม นางรุ่งทิพย์ จิตจักร์ ครู คศ.1 6359
1948 46030164 คำบงพิทยาคม นายสุบรร จิตจักร ครู คศ.3 6796
1949 46030164 คำบงพิทยาคม นางสุมาลี ไพสาร ครู คศ.2 7107
1950 46030164 คำบงพิทยาคม นางอุบลรัตน์ โอสรส ครู คศ.3 7735
1951 46030164 คำบงพิทยาคม นายอดิศร ปาละนันทน์ ครู คศ.3 6785
1952 46030164 คำบงพิทยาคม นางประมี วุฒิสาร ครู คศ.3 6801
1953 46030164 คำบงพิทยาคม นางนิรมัย วิชัยโย ครู คศ.3 6808
1954 46030164 คำบงพิทยาคม นางอังศุมาลี สามารถ ครู คศ.3 7302
1955 46030164 คำบงพิทยาคม นางอัมพร ศรีโยธี ครู คศ.3 6794
1956 46030164 คำบงพิทยาคม นางศิริวรรณ ธนูศรี ครู คศ.3 7343
1957 46030164 คำบงพิทยาคม นางปานจิตร กิจชมภู ครู คศ.3 6710
1958 46030164 คำบงพิทยาคม นางชอบใจ วุฒิสาร ครู คศ.3 6782
1959 46030164 คำบงพิทยาคม นางสว่างจิต คำศรีเมือง ครู คศ.3 6799
1960 46030164 คำบงพิทยาคม น.ส.สุวคนธ์ แสบงบาล ครู คศ.3 6804
1961 46030164 คำบงพิทยาคม นางลัดดา แก้วลาย ครู คศ.3 5310
1962 46030164 คำบงพิทยาคม นายมงคล พลเยี่ยม ครู คศ.2 4537
1963 46030164 คำบงพิทยาคม นางพรรณี ประชาชัย ครู คศ.3 7950
1964 46030164 คำบงพิทยาคม นายสมศักดิ์ สัมปัญนัง ครู คศ.3 7491
1965 46030164 คำบงพิทยาคม นางนวลละออง สุ่มมาตย์ ครู คศ.2 6781
1966 46030164 คำบงพิทยาคม นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ครู คศ.3 6798
1967 46030164 คำบงพิทยาคม นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ ครู คศ.2 7487
1968 46030164 คำบงพิทยาคม นางวิภาภรณ์ โสทับ ครู คศ.2 6787
1969 46030164 คำบงพิทยาคม นางอำพร อิ่มพูล ครู คศ.2 6790
1970 46030164 คำบงพิทยาคม นางวชิรดา แสบงบาล ครู คศ.3 7489
1971 46030164 คำบงพิทยาคม นางอุไรวรรณ ฉวีวงศ์ ครู คศ.2 253
1972 46030164 คำบงพิทยาคม นางราวัน สัมปัญนัง ครู คศ.3 6797
1973 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นายสมทบ ภูผาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6810
1974 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นายอำนาจ ศรีสาร ครู คศ.3 7186
1975 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นายวีระพล ไชยศรี ครู คศ.3 6817
1976 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นายทวี โสทับ ครู คศ.3 7187
1977 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นางพัชรินทร์ ภูผาสิทธิ์ ครู คศ.3 7108
1978 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นางศรีสุวรรณ เสริฐสถิตย์ ครู คศ.2 6818
1979 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นางบานบุรินทร์ เสนาวัง ครู คศ.3 7459
1980 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นายกมล ไชยศรี ครู คศ.3 6814
1981 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นางเอมอร ศรีสาร ครู คศ.3 6822
1982 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นางวราภรณ์ ระบาเลิศ ครู คศ.3 6821
1983 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นางบุษบารัตน์ สิงห์พันธ์ ครู คศ.2 6815
1984 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นางอรอนงค์ ผันผ่อน ครู คศ.3 6813
1985 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ นางจตุพร แก้วมณี ครู คศ.3 6816
1986 46030166 บ้านหนองมะงง นายวรกฤต วราธีรโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6825
1987 46030166 บ้านหนองมะงง น.ส.พุสดี สงตลาด ครู คศ.3 6830
1988 46030166 บ้านหนองมะงง นายสุภีร์ ติงสะ ครู คศ.3 6826
1989 46030166 บ้านหนองมะงง นางสุขุมา ติงสะ ครู คศ.3 7369
1990 46030166 บ้านหนองมะงง นายปัญญา สกุลโพน ครู คศ.3 6833
1991 46030166 บ้านหนองมะงง นางอมรลักษณ์ อุปัชฌาย์ ครู คศ.2 7183
1992 46030166 บ้านหนองมะงง นางเพ็ญศรี ดรพิลา ครู คศ.3 6713
1993 46030166 บ้านหนองมะงง นายอุทัย ดรพิลา ครู คศ.3 6788
1994 46030166 บ้านหนองมะงง นายสมหมาย ศรีพอ ครู คศ.3 6827
1995 46030167 บ้านคำม่วง ว่าที่ร.ต.อารยะ สินธุโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 6836
1996 46030167 บ้านคำม่วง นางวิจิตร สงตลาด ครู คศ.2 910
1997 46030167 บ้านคำม่วง นางทองศรี ศรีโคตร ครู คศ.2 1644
1998 46030167 บ้านคำม่วง นายบุญเทียน พิมพ์หา ครู คศ.2 6839
1999 46030167 บ้านคำม่วง นายฉลอง สืบกินนอน ครู คศ.3 7110
2000 46030167 บ้านคำม่วง นางวงศ์ตะวัน กองสมบัติ ครู คศ.2 5546
2001 46030167 บ้านคำม่วง นายดานุวัฒธกุล ถึงคำภู ครูผู้ช่วย คผช. 2270
2002 46030168 บ้านปลาขาว นายพีระ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 6844
2003 46030168 บ้านปลาขาว นางวิมลพร จิตจักร ครู คศ.2 7922
2004 46030168 บ้านปลาขาว นายดิถี แสบงบาล ครู คศ.3 7700
2005 46030168 บ้านปลาขาว นางพิกุลไทย ภูสนิท ครู คศ.3 6802
2006 46030168 บ้านปลาขาว นายวิเชียร ศรีสาร ครู คศ.2 6847
2007 46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ นางรดา ฉายผาด ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 6701
2008 46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ นายดำเนิน พิสุราช ครู คศ.2 6705
2009 46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวะริยา จิตรจักร ครู คศ.3 6704
2010 46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเวทย์ ใจไว ครู คศ.3 6703
2011 46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ นางลิขิต ใจฉวะ ครู คศ.3 6690
2012 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6671
2013 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นายทวีศักดิ์ ไร่บูลย์ ครู คศ.2 2573
2014 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นายประสบ สุวรรณธาดา ครู คศ.3 6681
2015 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นายนิรันดร์ ศรีโพนทอง ครู คศ.3 6675
2016 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นางนุกูล เพียรภูเขา ครู คศ.3 7368
2017 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นางเริงลักษณ์ แสนพันนา ครู คศ.3 6680
2018 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นางเพ็ญนี เหล่าสาย ครู คศ.2 6505
2019 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นายประวัติ เหล่าสาย ครู คศ.3 6677
2020 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นายคงศักดิ์ เพียรภูเขา ครู คศ.3 7374
2021 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นายประครอง เชิดชน ครู คศ.3 6676
2022 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นางบรรเจิด สุวรรณธาดา ครู คศ.3 6674
2023 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นายประมุข คนหาญ ครู คศ.3 6678
2024 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นายดุสิต เชิดชน ครู คศ.1 67069
2025 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นางรัตนพร ครุฑวงษ์ ครู คศ.3 7801
2026 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นางสุมาลี เชิดชน ครู คศ.3 6679
2027 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นางลออ พลเยี่ยม ครู คศ.2 6685
2028 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว นางลำไย ถนอมสงวน ครู คศ.3 6673
2029 46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน นายชุมพล ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6643
2030 46030171